Mi a Regnum Christi?

 

A Regnum Christi a Katolikus Egyház által elismert apostoli mozgalom, amely ma a világ 30 országában van jelen. Küldetésünk, hogy láthatóvá tegyük Isten Országát, azaz Krisztus uralkodjék a szívünkben, embertársaink szívében és az egész társadalomban. Krisztus tanúiként akarunk élni, égetően érezzük hívását, hogy apostolai legyünk. Szívünk mélyéről vágyunk arra, hogy életünk útját Krisztussal járjuk, és életünk példájával minél több embert Hozzá vezessünk. Célunk, hogy lelki és apostoli programjaink által minél több ember találkozzon Jézussal, és megtapasztalja az Ő mindent felülmúló szeretetét. Vágyunk rá, hogy velünk együtt testvéreink is megéljék az Istenhez tartozás mindent felülmúló örömét, amely átalakít és apostollá formál.

A Regnum Christi Mozgalom célkitűzése, hogy tagjait hatékonyan segítse a keresztségi ígéreteikből fakadó, életszentségre és apostolkodásra szóló hivatásuk megvalósításában. Különleges karizmája, hogy sokoldalú, színes és lendületes apostoli programokon keresztül, tagjai önkéntes munkájával kapcsolódik be a Katolikus Egyház újevangelizációs missziójába – különösen az ifjúságnevelés, a családpasztoráció, az oktatás és a rászorulók támogatása területén.

A Regnum Christi Mozgalom nyitott minden hívő számára, aki Istennel való személyes kapcsolatát szeretné intenzívebben megélni – imaéletének mélyítésével és az Örömhír másokkal való megosztásávalMinden érdeklődőt sok szeretettel várunk a sokszínű lelki programjainkra, és örömmel vesszük a bekapcsolódást apostoli tevékenységeinkbe!

Célunk, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjunk Krisztus Evangéliumának, azaz Örömhírének mélyebb felfedezésére.  Ezért a kisiskolástól a nyugdíjas korig szervezünk lelki közösségeket és apostoli tevékenységeket. Változatos programjaink között mindenki talál olyat, amely inspirálja és magával ragadja. Apostoli munkáink közös vonása, hogy személyes élményeken és tevékenységeken keresztül Krisztus követeivé válunk a minket körülvevő világban. A Regnum Christi lelki programjainak jellemzője, hogy a megfogható, érzékelhető valóságból kiindulva vezetik a résztvevőket mindig tovább, az érzékeinken túli szentháromságos isteni valóságba.

A személyes és interaktív, hitre nevelést szolgáló ifjúsági apostoli munkáink sorában első a NET (Növekedjünk együtt Krisztusban!), amely a kisiskolásokat szólítja meg játékos és kreatív formában. A felsős korosztályt az ECyD (Élmény! Cél! Döntés!) programunk várja. A gimnazista korú lányok sajátos érdeklődési területeit és életkori igényeit veszi figyelembe Pure Fashion – Tiszta szív! Tiszta divat! programunk. A rászorulók segítésére és missziós tevékenységre adunk lehetőséget az idősebb gimnazista fiataloknak a Fiatal Missziósok munkájába való bekapcsolódás révén.

Família programunk a házasságban élőknek nyújt lelki útmutatást és támogató közösséget, Vándor Evangélium imacsoportjaink pedig az evangélium mélyebb átelmélkedését és a plébániai közösségek építését segítik. Minden apostoli munkánk több évtizedes tapasztalattal, szakértelemmel kidolgozott, rendszeres kiscsoportos foglalkozásokat jelent, melyeket közös kirándulások, táborok, lelkigyakorlatok tesznek még színesebbé. Szeretettel várjuk érdeklődését, ha plébániáján vagy baráti környezetében szeretné valamely fent felsorolt missziós lelkületű közösséget elindítani. Örömmel adunk programjainkról további részletes tájékoztatást bármely elérhetőségünkön.

Ezen az oldalon még többet megtudhat a Regnum Christi Föderációról, a Krisztus Légiója Kongregációról, a Regnum Christi megszentelt életű nőkről és férfiakról, valamint a világi tagokról, a történetünkről, a küldetésünkről és a tevékenységünkről, a lelkiségünkről és azokról az emberekről, akik ebben a lelki családban szolgálnak.

 

A Regnum Christi Föderáció

 

  1. szeptember 15. óta Krisztus Légiósai, a megszentelt életű nők és férfiak külön-külön mint apostoli élet társaságai, valamint az egyénileg csatlakozó világi tagok   együttesen alkotják a Regnum Christi Föderációt. A Regnum Christi Föderáció kánonjogi létrehozására és statútumának elfogadására 2019. május 31-én került sor a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja (CIVCSVA) által.

A Krisztus Légiója kongregáció egy 1941-ben alapított katolikus, pápai jogú szerzetesrend. Küldetése, hogy Krisztus Országát terjessze a társadalomban, az igazságosság és az keresztény felebaráti szeretet követelményeinek megfelelően, együttműködve az egyes egyházmegyék plébánosaival és püspökeivel. Különös karizmája az újevangelizáció, az egyháztól eltávolodottak megszólítása. Szerzetesei ezért kiemelt feladatuknak tartják a világi hívők missziós elhivatottságának erősítését, és az ezt megalapozó elmélyült lelki élet segítését: lelkivezetéssel, lelkigyakorlatokkal és különféle lelki képzésekkel. A légiós atyák a világiak által szervezett sokféle apostoli tevékenységben is aktívan részt vesznek mind papi szolgálattal, mind fizikai munkájukkal. Az újevangelizáció szellemében apostoli programokat szerveznek, amelyekben szorosan együtt munkálkodnak a Regnum Christi Mozgalom többi ágával. Jelenleg 1.537 tagja van a szerzetesrendnek (novíciusok, szerzetesek, püspökök), akik a világ 21 országában tevékenykednek. Magyarországon jelenleg 4 szerzetes pap szolgál. A Krisztus Légiója Kongregáció központja Rómában van, vezetője a generális, mely szolgálatot jelenleg John Connor atya tölti be az általános káptalanon történt 2020. február 6-i megválasztása óta.

A Regnum Christi világi tagsága jelenleg 21.300 világszerte, továbbá tagja a Regnum Christi-nek az ECyD nemzetközi gyermek- és ifjúsági szervezet, melyhez 11.584 lány és fiú csatlakozott. Egyházmegyés papok és diakónusok is lehetnek tagjai a Regnum Christi-nek. Magyarországon ma a Regnum Christi tagok száma 30.

A Regnum Christi megszentelt életű nők és férfiak 2018. november 27. óta külön-külön, egyházilag elismert „apostoli élet társaságaiként” működnek, és saját, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációja (CIVCSVA) által jóváhagyott statútummal rendelkeznek. Világszerte 526 a megszentelt életű nők és 63 a megszentelt életű férfiak száma.

A Regnum Christi-ben Krisztus Légiójának papjai, a megszentelt életűek és a világiak együtt munkálkodnak közös lelki családot alkotva. Ez a szoros együttműködés, valamint a közös lelkiség és küldetés gazdagítja mindegyiküket a maga életállapotában. A Regnum Christi Mozgalom jelmondata: „Jöjjön el a te Országod!” , amely azt a vágyunkat fejezi ki, hogy Krisztus Országa legyen jelen az emberek, a családok és a társadalom szívében, s ezáltal növekedjék Isten dicsősége.

 

 

A Regnum Christi Föderáció lelkisége

 

Krisztus-központúság

Életünk legfőbb mércéje és példaképe Jézus Krisztus. Ezért törekszünk Őt életünk során egyre jobban szeretni, megismerni és követni. Különösen is a Szentírás tanulmányozása, az Eucharisztiával való gyakori találkozás – a szentáldozásban és a szentségimádásban -, valamint az aktív missziós tevékenységek által.

Szűz Mária gyermeki szeretete

Gyermeki gyöngéd szeretetet és bizalmat táplálunk a Szűzanya iránt. Neki szenteljük családjainkat, életünket és munkánkat, tiszteljük erényeit, és igyekszünk azokat követni; különösen is hitét, reményét és szeretetét, alázatát és készséges együttműködését Krisztus megváltó művében.

A Szentatya és az Egyház iránti feltétlen hűség és tisztelet

Engedelmességgel fogadjuk a Szentatya és a pápák tanításait, megismerjük és védelmezzük azokat. Karizmánk szerint törekszünk az Egyház szolgálatára és építésére minden tevékenységünkkel és apostoli programjainkkal. A Regnum Christi tagok személyes életükkel és egyéni megszentelésük által a Katolikus Egyház szilárd építőköveivé kívánnak válni.

Felebaráti szeretet

A Regnum Christi lelkiségének szíve a felebaráti szeretet. Tagjaink szeretni kívánnak minden embert nyelvi, kulturális vagy társadalmi hovatartozástól függetlenül. Ennek érdekében rendszeresen áldozatokat vállalnak másokért az önkéntesen végzett apostoli tevékenységeken keresztül. Törekednek továbbá arra, hogy a rendszeres ima- és lelkiélet gyakorlása által saját személyiségüket formálva egyre hitelesebben tudják Krisztus szeretetét közvetíteni minden embertársuk felé.

 

Mit jelent Regnum Christi tagnak lenni?

 

A Regnum Christi tagjai ígéretet tesznek arra, hogy az Evangélium tanításához hű életükkel tanúságot tesznek környezetükben Krisztusról. Ennek érdekében vállalják a mindennapi rendszeres és elmélyült imaéletet valamint a Mozgalom apostoli munkáiban való aktív részvételt.

Aktív imaélet. Tagjaink vállalják, hogy naponta elmélkednek, és olvassák az Evangéliumot; szentmisén vesznek részt vagy lelki áldozást végeznek; napjukat imával kezdik és fejezik be; törekednek heti gyakorisággal a szentségimádásra vagy szentséglátogatásra; részt vesznek a Regnum Christi tagjai számára szervezett lelkieseteken és lelkigyakorlatokon és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz.

Apostolkodás a családban, a munkahelyen és a rászoruló körében. Tagjaink szívbéli felelősségüknek tartják Krisztus örömhírének továbbadását minden élethelyzetben. Vágynak rá, hogy hitelesen megélt keresztény életükkel másokat is Jézushoz vezessenek, és megoszthassák velük hitüket. Ennek érdekében törekednek:

  • gondolataikban és cselekedeteikben az evangéliumi szegénység, tisztaság és engedelmesség erényeit megvalósítani,
  • állapotbeli kötelességeiket becsületesen teljesíteni,
  • hiteles keresztény életet élni, melyet áthat a felebaráti szeretet, az őszinteség, a nagylelkűség, az önuralom és a küzdőszellem,
  • személyiségüket folyamatosan fejleszteni, hogy Krisztus egyre méltóbb apostolaivá váljanak,
  • a Katolikus Egyház és a Szentatya iránti hűségben élni,
  • képességeikkel, idejükkel és javaikkal tevékenyen hozzájárulni a Regnum Christi apostoli munkáihoz.

A Regnum Christi Föderáció vezetése

John Connor LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció új generálisa

 

  1. február 6-án Rómában a nagykáptalanon résztvevő atyák az Amerikai Egyesült Államokból származó John Connor LC atyát választották meg a papi kongregáció generálisának. Ez az első alkalom a Krisztus Légiója életében, hogy nem mexikóit választottak meg generálisnak.

John Connor LC atya Marylandből (USA) származik; itt született 1969-ben. A Krisztus Légiójába való belépése előtt üzemgazdasági diplomát szerzett a chicagoi Loyola Egyetemen, majd 1991-ben lépett be Krisztus Légiósainak szerzetesi közösségébe. 2001 óta szolgál légiós papként az Egyesült Államokban, ahol különböző vezetői tisztségeket töltött be Philadelphia, New York és Atlanta államokban.

Rendi képzése során kétéves noviciátusát Németországban töltötte, ahol 1993-ban Aachenben tette le első fogadalmát. Rendi képzésének további állomásai Olaszország és Spanyolország voltak. Rómában tanult teológiát és filozófiát, majd itt is szentelték pappá 2001. január 2-án. 2014 óta a Krisztus Légiója Kongregáció Észak-Amerikai Tartományának tartományfőnöke, illetve tavaly óta a Regnum Christi Föderáció helyi tartományi vezetőségének is tagja volt.

John Connor LC atya felelőssége, hogy – együtt az új vezetői tanáccsal – érvényt szerezzen annak a megbízásnak és azoknak az előírásoknak, melyeket a nagykáptalanon elhatároztak, kiemelt figyelmet fordítva a szexuális visszaélések témájára, azokra az esetekre, melyeket a Kongregáció egyes tagjai követtek el, valamit arra, hogy az elkövetők felettesei a múltban ezeket hogyan kezelték, illetve hogy a jövőben hogyan lehet mindezt megelőzni. „A káptalani atyák gondolataikat és szívüket első sorban azok felé fordítják, akik a Kongregáció bármely tagja által valamiféle visszaélés áldozataivá váltak.  Kérik az érintettek bocsánatát mindazért, amit elszenvedtek, és azokért a mulasztásokért, az elégtelen intézkedésekért és a késlekedésért, ami fájdalmukat tovább erősítette.” – állt a nagykáptalan első hivatalos közleményében.

 

 

Valentin Gögele LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnöke

 

A Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom generálisa 2018. március 19-én nevezte ki Valentin Gögele LC atyát a Kongregáció és a Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnökévé. A kinevezést megelőzte a tartományi tagsággal folytatott egyeztetés és az általános tanács jóváhagyása. Valentin atya ezt a feladatkört Andreas Schöggl LC atyától vette át, aki 2012. április 12. óta vezette a tartományt. A váltásra a rendi szabályzat alapján előirányzott hat év elteltével kerül sor. A hivatal átadása 2018. augusztus 1-én történt meg.

Valentin Gögele LC atya 1979. december 20-án született a dél-tiroli Meranban (Olaszország). A szülővárosában a tudományos líceumban letett érettségi vizsgája után a bécsi Földművelési Egyetemen (Universität für Bodenkultur) kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 2000. május 5-én lépett be Krisztus Légiósainak gozzano-i (Olaszország) novíciátusába. Első fogadalmának 2001. szeptemberi letétele után a spanyolországi Salamacában egy évet a bölcsészettudományi képzésnek szentelt, majd ezt követően a római Regina Apostolorum Pápai Főiskolán tanult filozófát. 2004 és 2007 között Bad Münstereifelben (Németország) a novíciusmester asszisztenseként dolgozott. Ezután római teológiai tanulmányok és franciaországi pasztorációs feladatok következtek. Testvérével, Thomas-szal és még 59 Krisztus légiósával együtt 2010. december 24-én szentelték pappá. 2011. szeptembere óta a Bad Münstereifelben működő Apostoli Iskola rektora, 2017 nyarától pedig az Észak-Rajna-Vesztfália Regnum Christi közösségeinek regionális koordinátora volt.

Andreas Schöggl atya üdvözlő szavai Valentin atya kinevezése alkalmából:

„Örülök ennek a választásnak, és eddigi feladataimat augusztus 1-ig biztonsággal átadom az ő kezeibe. Az elmúlt hat évben szorosan együttműködtem Valentin atyával. Ez idő alatt volt alkalmam meggyőződni  erős hitéről, a rábízott emberekről való gondoskodásáról, valamint arról is, hogy másokat lelkesíteni és vezetni képes. Emellett tudom, hogy amint én is, ő is számíthat a Regnum Christi tagok és barátok jóindulatára, imáira és aktivitására, és hogy hozzáértő és tapasztalt testvérek és munkatársak támogatóan veszik majd körül…”

 

Szabó-Molnár Bálint LC atya a a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom magyarországi közösségének vezetője.

 

 

Bakonyszentlászlóról származom. Egyszerű, hívő családba születtem: édesapám ugyan evangélikus, de a família tagjaival együtt járt a katolikus szentmisére. Otthon a hit mellett a munka megbecsülését is megtapasztalhattam. A falusi általános iskola után Kecskeméten végeztem el a Piarista Gimnáziumot (1994-1998), de soha nem fordult meg a fejemben a papi hivatás gondolata – mindaddig, amíg meg nem ismerkedtem a Krisztus Légiója Kongregációval. 2004-ben a nyári hivatástisztázó program után beléptem a Rend németországi noviciátusába, hogy megtanuljam a szerzetesi élet csínját-bínját. 2007-ben érkeztem meg Rómába, a Rend felsőoktatási központjába. Így nem tudtam már tovább számolni, hogy hányszor jutottam el az Örök Városba, hiszen éppen itt „vertem sátrat” egészen 2014. júniusáig – két évnyi Lombardiában (Olaszország) ifjúság- és hivatáspasztorációval töltött apostoli gyakorlat kivételével. Nagy örömömre azóta (újra) Budapesten élek, és immár felszentelt papként a Szt. II.János Pál Iskolaközpontban dolgozom.

 

Velasio De Paolis CS bíboros a Krisztus Légiója Kongregáció pápai megbízottja

2010. július 9-én a Szentszék sajtóirodájának közleménye arról értesített, hogy XVI. Benedek pápa megbízottjának nevezte ki Velasio De Paolis CS érseket, jelenleg bíborost, a Krisztus Légiója számára. Az apostoli vizitáció befejezését követően a Szentatya így kívánta „közelről elkísérni, támogatni és vezetni” a szerzetesrendet.

A Szentatya 2010. június 16-án kelt, a megbízott kinevezéséről szóló levelében jelezte, hogy feladata abban áll, hogy „nevezett szerzetesi intézményt nevében kormányozza a megújulási folyamat végbeviteléhez szükséges időre és, hogy elvezesse a rendet egy rendkívüli nagykáptalan megtartásához, melynek elsődleges célja a rendi alkotmány felülvizsgálatanak lezárása.”

A jelenlegi generális, Eduardo Robles Gil LC atya és a többi elöljáró a tisztségeiket a pápai megbízott fennhatósága alatt és vele közösségben töltik be.

Velasio De Paolis CS bíborosról

Velasio De Paolis bíboros 1935. szeptember 19-én született a Rómától délre fekvő Sonninoban (Latina provincia). Fiatalon belépett a Borromeo Szent Károly Misszionáriusainak Kongregációjába (Congregatio Scalabriniana, Scalabriánus kongregáció). A rend szemináriumaiban végezte tanulmányait. 1958. október 4-én tett örökfogadalmat, majd 1961. március 18-án szentelték pappá.

Egyetemi tanulmányait Rómában folytatta. A Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén doktorált egyházjogból; a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem (Angelicum) Hittudományi Karán szerzett licencia fokozatot teológiából, a Sapienza Egyetemen pedig jogi diplomát. Emellett két évig tanult erkölcsteológiát az Alfonsiana Akadémián.

1965-1970 között erkölcsteológiát és egyházjogot tanított kongregációjuk egyik filozófiai és teológiai tanulmányi házában. Ezt követően a scalabriánus atyák fenntartásában működő, római székhelyű nemzetközi kollégium rektoraként tevékenykedett (1970-1974), közben rendtartományi helynök is volt. 1974-ben tanácsadóvá és általános rendi képviselővé nevezték ki. 1971-1980 között rendkívüli professzor, 1983-tól rendes professzor a Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén. 1987-től az Pápai Urbaniana Egyetemen is tanított, 1998-tól a Kánonjogi Tanszék dékánja.

Mons. De Paolis számos könyv és újságcikk szerzője. Sok éven át a Periodica de re canonica tudományos folyóirat munkatársa. Több, kánonjogi tanulmányokkal foglalkozó egyesületnek is tagja. Mindeközben fordított időt lelkipásztori tevékenységre is, többek közt lelkigyakorlatokon prédikált.

2003. december 30-án II. János Pál pápa az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságának titkárává nevezte ki. 2004. február 24-én szentelték Telepte címzetes püspökévé.

2008. április 12-én XVI. Benedek pápa a Szentszék Gazdasági Ügyekkel Foglalkozó Prefektúrájának elnökévé nevezte ki, érseki méltóságra emelve. Emellett az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságnak tagja; a Keleti Egyházak és a Szerzetesi Kongregáció, valamint a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tanácsadója.

2010. november 20-án Őszentsége XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta egy, a Szent Péter-bazilikában tartott szertartás keretében, ugyanazon év december 29-en pedig a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció, valamint a a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagjává nevezte ki.

A 2009-2010-es apostoli vizitációról, valamint a Krisztus Légiója, a Regnum Christi és a pápai megbízott eddigi közös lépéseiről publikált cikkek gyűjteményét itt olvashatja el.

Eduardo Robles Gil LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum ChristiMozgalom jelenlegi generálisa

 

2014 január 20-án a Krisztus Légiója Kongregáció rendkívüli általános káptalanján Eduardo Robles Gil atyát választották meg a Légió generálisának, azaz a Rend első számú vezetőjének.

Eduardo atya 1952-ben született Mexikóban. 1975-ben határozta el, hogy belép a Regnum Christi Mozgalom megszentelt élető férfiak közösségébe. 1977-ben követve elhívását a papságra, belépett a Krisztus Légiója noviciátusába. 1983-ban szentelték pappá szülővárosában, Mexikóvárosban. Az ezt követő években a Rend spanyol, brazil és mexikói közösségeinek intézményeiben szolgált, többek között iskolavezetőként, tartományfőnökként és a Regnum Christi Mozgalom csoportjainak vezetőjeként. 2011 januárjában Velasio de Paolis érsek, a Krisztus Légiója Kongregáció mellé kirendelt pápai delegátus, meghívta őt abba a bizottságba, amely a rendalapító tévutas magatartása miatt sérült személyekkel való párbeszédre jött létre. 2013 augusztusában Sylvester Heereman LC atya kinevezte őt a Mexikói Rendtartomány tartományfőnökének, Velasio de Paolis érsek jóváhagyásával.

„Ezt a küldetést Istenbe, az egyházba és a testvéreimbe vetett bizalommal vállaltam el. Egymagamban nem tudtam volna elfogadni a megválasztásomat. Az általános káptalan egyszerre befejezés és kezdet. Ezt a káptalanon résztvevő atyák is így látják. Ahhoz, hogy az új kezdet jól sikerülhessen, elengedhetetlen a múlt kihívásainak helyretétele. Az általános káptalan éppen ezért kíván egy közleményt közzétenni a Krisztus Légiósai és a Regnum Christi, valamint mindazok számára, akik figyelemmel követték a rend korai történetét.

Ha eldobhatnánk magunktól az alapító összes gaztettét, a fájdalmas emlékeket, az összes lelki sérülést, amit olyan sokan elszenvedtek, akkor ezt azonnal megtennénk. De a múltat már nem tudjuk eltörölni, ezért inkább tanulnunk kell a leckékből, a tényeket mélységes sajnálattal fogadni és Isten irgalmasságára bízni, hogy a jövő felé fordulhassunk” – nyilatkozta Eduardo atya röviddel a megválasztása után.

Valentin Gögele LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnöke

 

A Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom generálisa 2018. március 19-én nevezte ki Valentin Gögele LC atyát a Kongregáció és a Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnökévé. A kinevezést megelőzte a tartományi tagsággal folytatott egyeztetés és az általános tanács jóváhagyása. Valentin atya ezt a feladatkört Andreas Schöggl LC atyától vette át, aki 2012. április 12. óta vezette a tartományt. A váltásra a rendi szabályzat alapján előirányzott hat év elteltével kerül sor. A hivatal átadása 2018. augusztus 1-én történt meg.

Valentin Gögele LC atya 1979. december 20-án született a dél-tiroli Meranban (Olaszország). A szülővárosában a tudományos líceumban letett érettségi vizsgája után a bécsi Földművelési Egyetemen (Universität für Bodenkultur) kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 2000. május 5-én lépett be Krisztus Légiósainak gozzano-i (Olaszország) novíciátusába. Első fogadalmának 2001. szeptemberi letétele után a spanyolországi Salamacában egy évet a bölcsészettudományi képzésnek szentelt, majd ezt követően a római Regina Apostolorum Pápai Főiskolán tanult filozófát. 2004 és 2007 között Bad Münstereifelben (Németország) a novíciusmester asszisztenseként dolgozott. Ezután római teológiai tanulmányok és franciaországi pasztorációs feladatok következtek. Testvérével, Thomas-szal és még 59 Krisztus légiósával együtt 2010. december 24-én szentelték pappá. 2011. szeptembere óta a Bad Münstereifelben működő Apostoli Iskola rektora, 2017 nyarától pedig az Észak-Rajna-Vesztfália Regnum Christi közösségeinek regionális koordinátora volt.

Andreas Schöggl atya üdvözlő szavai Valentin atya kinevezése alkalmából:

„Örülök ennek a választásnak, és eddigi feladataimat augusztus 1-ig biztonsággal átadom az ő kezeibe. Az elmúlt hat évben szorosan együttműködtem Valentin atyával. Ez idő alatt volt alkalmam meggyőződni  erős hitéről, a rábízott emberekről való gondoskodásáról, valamint arról is, hogy másokat lelkesíteni és vezetni képes. Emellett tudom, hogy amint én is, ő is számíthat a Regnum Christi tagok és barátok jóindulatára, imáira és aktivitására, és hogy hozzáértő és tapasztalt testvérek és munkatársak támogatóan veszik majd körül…”

Szabó-Molnár Bálint LC atya a a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom magyarországi közösségének vezetője.

Bakonyszentlászlóról származom. Egyszerű, hívő családba születtem: édesapám ugyan evangélikus, de a família tagjaival együtt járt a katolikus szentmisére. Otthon a hit mellett a munka megbecsülését is megtapasztalhattam. A falusi általános iskola után Kecskeméten végeztem el a Piarista Gimnáziumot (1994-1998), de soha nem fordult meg a fejemben a papi hivatás gondolata – mindaddig, amíg meg nem ismerkedtem a Krisztus Légiója Kongregációval. 2004-ben a nyári hivatástisztázó program után beléptem a Rend németországi noviciátusába, hogy megtanuljam a szerzetesi élet csínját-bínját. 2007-ben érkeztem meg Rómába, a Rend felsőoktatási központjába. Így nem tudtam már tovább számolni, hogy hányszor jutottam el az Örök Városba, hiszen éppen itt „vertem sátrat” egészen 2014. júniusáig – két évnyi Lombardiában (Olaszország) ifjúság- és hivatáspasztorációval töltött apostoli gyakorlat kivételével. Nagy örömömre azóta (újra) Budapesten élek, és immár felszentelt papként a Szt. II.János Pál Iskolaközpontban dolgozom.