Szentírási idézet: Mt 6,25-30

Bevezető ima: Jézusom, a mai napon ajándékozz meg azzal a bizonyossággal, hogy a Te kezedben van legjobb helyen az életem!

Elmélkedés (részlet Raniero Cantalamessa atyának, a pápai ház szónokának tanúságtételéből):

Merjem átadni a gyeplőt Istennek Egyik nap sétáltam a parkban, és Isten egy kép által szólt hozzám. (Igen, Isten tud képek által szólni!) A következő kép volt. Úgy láttam magam, mint egy ember egy hintón, aki fogja a ló gyeplőjét és megpróbálja uralni a lovakat, és ő dönti el, hogy merre megy. Tehát magamat láttam, amint az életemet kézben próbálom tartani. S láttam, hogy Jézus felszáll erre a hintóra mellém. Nagyon egyszerűen, nem volt valami nagy dolog, de nagyon valóságos volt. És nagyon kedvesen azt mondta nekem Jézus: „Nem akarod nekem adni az életed gyeplőjét?”

Bepánikoltam, mert rájöttem, hogy ez komoly! Ugyanakkor mintegy villanásra láttam, hogy én nem lehetek az életem ura. És akkor azt válaszoltam: Igen, Jézus, vedd át az életem gyeplőjét. Be kell vallanom nektek, hogy ezután nagyon sokszor megpróbáltam visszavenni a gyeplőt. És ezért van a bűnbánat szentsége. Isten azokra bízza a Lelkét, akik rábízzák az életüket. Az, hogy teljesen átadom magamat Jézusnak, ez a helyes út. Nemcsak egyszer, hanem sokszor. Ez a kulcsa annak, hogy Jézus az életünkben cselekedjen. A missziónak ez a kulcsa.

Isten gyermekének lenni öröm és kereszt Volt egy pillanat, amikor kinyitottam a szemem, és magam előtt láttam a keresztet, ami az oltár fölött állt egyébként. Hallottam az Úr hangját, aki ezt mondta nekem: „Vigyázz, mert az Úr, akit a te személyes Uradnak választasz, az én vagyok. Én magam, a kereszt.” És ez segített nekem: megértettem, hogy a Szentlélek tulajdonképpen az evangélium szívébe vezet, ami Jézus keresztje.

A Szentlélekkel való erőteljes betöltekezést követő további meglepő tapasztalatom az volt, amikor kinyitottam a papi imakönyvemet,  és a zsoltárok mintha megújultak volna. Mintha előző nap írták volna; csak nekem. Amikor a Szentlélek eljön, a Biblia egy élő könyvvé válik. Egy olyan Igévé, mely személyesen neked szól. A Szentírást a Szentlélek sugalmazta, és csak a Szentlélek segítségével lehet megérteni. Szükségünk van a Szentírásnak ilyen Lélekkel telt olvasására.

Egy egészen új buzgalmat éreztem az imával kapcsolatban is. Az ima elevenné vált, új vágyat kaptam az imára. A Szentlélekben való ima egy másik nagyon nagy felfedezés volt számomra. Mit jelent Lélekben imádkozni?Azt jelenti, hogy engeded, hogy a Szentlélek benned imádkozzon, ami isteni dimenziót ad a keresztény imának. Lélekben imádkozni azt jelenti, őszintén beszélgetni Istennel.

Isten gondoskodására bízni magamat Később, amikor éppen a szobámban imádkoztam a rendben, Isten újra szólt hozzám egy kép által. Olyan volt, mintha Jézus elment volna előttem, és azt mondta: „Ha segíteni akarsz nekem abban, hogy Isten országát hirdeted, akkor hagyjál itt mindent, és kövess engem.” Ferencesként ezt már régen meg kellett volna tennem, de igazából akkor én nagyon gazdag voltam. Az Úr azt mondta: hagyd ott a professzori állásodat, és legyél egy egészen egyszerű prédikátor Assisi Ferenc lelkületével. Isten kegyelméből igennel válaszoltam, és akkor értettem meg, hogy mi a kegyelem. Elmentem Rómába a generálisomhoz, és elmondtam neki, hogy Isten új elhívást adott nekem.

Beszélgetés Krisztussal: Hálásan köszönöm, Jézus, hogy Szentlelkedet mindannyiunk számára elküldted, hogy vezessen, megerősítsen, megvilágosítson minket. Nyisd meg az én szívemet is a Szentlélek iránti mély bizalomra, a Vele való állandó kapcsolat utáni vágyra. Segíts, hogy mindig nyitott legyek meghallani sugallatait.

Elhatározás: Igyekszem többet megtudni a Szentlélekről, működéséről és adományairól, s kérni ezeket a magam számára is.

Sziénai Szent Katalin: Dialógus, 154. fejezet

„Hol lehet megtalálni az engedelmességet? Teljesen megtalálod az én édes és szerelmes Igémben, egyszülött Fiamban. Benne ez az erény annyira készséges volt, hogy beteljesítéséért a kereszt szégyenletes halálába rohant. Mi veszi el az engedelmességet? Nézz az első emberre, és meg fogod találni az okot: a gőg volt az, amely az önszeretetből és társnője tetszésének kereséséből eredt és következett. Ez vette el tőle a a kegyelem életét, és hozott halált rá. A jel, hogy birtokodban van ez az erény: a türelem.

Senki nem juthat el az örök életre, ha nem engedelmes; az eget ugyanis az engedelmesség kulcsa nyitotta ki, amint Ádám engedetlensége zárta be. Honnan való az Ige annyira engedelmes volta? A szeretetből, amellyel dicsőségemet és üdvösségemet szerette. És honnan fakadt a szeretet? A színről-színre látásból, amellyel a  lelke látta az isteni Lényeget és az örök Háromságot. Ő mindig látott engem, örök Istent, és ez a látás okozta benne a legtökéletesebb módon azt a hűséget, amelyet bennetek a hit világossága vált ki, tökéletlen módon.”