Szentírási idézet: Fil 4,4-9

Bevezető ima:

Szentlélek, jöjj a Szívembe!
Hatalmaddal vonj magadhoz, igaz Isten!
Krisztusom adj nekem szeretetet félelemmel!
Őrizz meg minden rossz gondolattól,
gyullassz fel a te legédesebb szerelmeddel,
hogy minden gond könnyűvé váljék!
Szent Atyám, én édes Uram,
segíts engem minden cselekedetemben!

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
add, hogy lelkem részesedjék
a te világosságodban!
Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben,
s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel.
Te, aki bölcsesség vagy,
add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
hogy fel tudja ismerni
és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek,
se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
Ámen. (Sienai Szent Katalin)

Elmélkedés:

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” Szent Pál szavaiból oly sok konkrét segítséget meríthetünk a Szentírásból vett kis rövid rész kapcsán is. Bizony, nagy szükségünk van arra, hogy gyakran hallgassuk e figyelmeztetést. Mi, magyarok már szinte betegesen panaszkodó, elégedetlenkedő mentalitást hordozunk. Nekünk, krisztusiaknak kellene élen járnunk abban, hogy szembemegyünk ezzel az áradattal. Sokszor nehezen lehet megkülönböztetni magunkat a világ fiaitól, akik pedig arra vagyunk hívva, hogy az Evangélium hírnökei legyünk. Ez az igazi „másság”. Merjük elhinni, hogy azoknak az embertársainknak is, akik még nem hisznek, Krisztusra van szükségük! A mi feladatunk, hogy elvezessük őket az Úrhoz! Lehorgasztott fejjel, elkomorult arccal, panaszkodó szóáradattal nem fogjuk tudni vonzóvá tenni szeretett Anyaszentegyházunkat, mely nem más, mint Krisztus misztikus teste! Az Úrban való öröm mindig szeretettől sugárzó. Ezt érezni lehet akkor is, amikor éppen szomorúak vagyunk…

„Testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes…” Vizsgáljuk meg magunkat, elfogadjuk-e a jó tanácsot? Keressük-e az alkalmakat, amikor gondolatainkat jó irányba tereljük? A Regnum Christi Mozgalom „Família” programjának résztvevőjeként csodálatos felismerés volt számomra, micsoda gazdagsággal ajándékoz meg engem az Egyházam! Kezembe adta a Szentírást, hogy mindennap olvassam. Megismertette velem a Katolikus Egyház Katekizmusát és a Szentatyák tanítását. Rá kellett jönnöm, hogy itt én mindent megkapok, amire (és legfőképp Akire!) a lelkem vágyik. A szentek életével ismerkedve is segítséget kapunk a világban való eligazodásunkhoz. Ahhoz, hogy elérjük lelkünk békességét, törekedjünk mindennap jobban megismerni Egyházunk felbecsülhetetlen lelki kincseit!

„Minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt” A békességhez vezető út következő lépcsőfoka: az Egyházunk segítségével megismert igazságokat nem tudjuk csupán emberi erőfeszítéssel megvalósítani az életünkben. Ezt Szent Pál is megélte, ezért adja a híveknek az alázatos gyermeki lelkület tanácsát: minden nehézségben és minden feladathoz kérjünk imában segítséget az Atyától, és adjunk hálát minden eddigi segítségéért. Bízzunk az Ő atyai szeretetében és gondoskodásában mindenekfelett!

„Váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene” A jó szándékok + ima + tettekre váltás: Pál apostol személyes tapasztalata szerint ez a „receptje” a valódi, mély békességnek. Véssük szívünkbe tanácsát, éljünk eszerint, és biztos, hogy ezt soha nem bánjuk meg!

Beszélgetés Krisztussal: Hálát adok, Uram, hogy megajándékoztál a hit kegyelmével. Ne engedd, hogy rendetlen természetem eltávolítson Tőled! Add, hogy engedelmes szívvel kövesselek Téged, hogy egykor együtt örvendezhessünk az atyai házban!

Elhatározás: Megvizsgálom a gondolataimat, hogy van-e olyan közöttük, ami ellentmond Pál apostol tanácsának („arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos”). Rendszeres imában kérem az Atya segítségét, hogy megváltozzak ebben.