Bízzatok irgalmamban!

A hónap imaszándéka: A keresztények üldözőiért

Titok: „Akit értünk keresztre feszítettek”

Az irgalom együttérző

Szentírási idézet: Lk 15,20-32

Bevezető ima: Jöjj, Szentlélek, világosíts meg a szívemet, hogy bízni tudjak Isten mély, együttérző szeretetében!

Elmélkedés: „Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve” A tékozló fiú történetében egyértelmű, hogy az apa az irgalmas Istent jelképezi. Vele szemben az idősebb fivér pedig a világot, az igazságosságot, amely többnyire nélkülözi az irgalmat. Ő úgy gondolkodik, mint az emberek többsége hasonló esetben. Ezzel szemben Isten (az apa) valódi, forró szeretettel van az ember iránt. Aggódó szeretettel, szánalommal tekint az emberre, amikor látja annak sok-sok nyomorúságát. Isten irgalmas velünk, mert fontosak vagyunk számára, mert EGYÜTTÉREZ velünk, megértő társunk a szenvedésben.

Ő ismeri személyes történetünket, életünk buktatóit, amelyek sokszor nem is rajtunk múlnak. Gyakran a környezetünk rossz példája ragad ránk, vannak öröklött hátrányos adottságaink, és mindannyian rendelkezünk számos természetbeli hiányossággal is, amin nem tudunk változtatni. Éppen ezért Isten sokkal jobban tudja, mint mi magunk, hogy mi az, amit igazságosan elvárhat tőlünk, és mi az, aminek képtelenek vagyunk – önhibánkon kívül – megfelelni.

Jézus érdemeinek végtelen értéke Az igazságosság megkövetelné, hogy a megbocsátás ne jóvátétel nélkül történjen, hanem legyen ellentételezése. De Isten szemében Jézus szenvedése, kereszthalála mindent ellentételez! Jézus kereszthalála Isten irgalmasságának alaptőkéje!

Emberileg talán úgy érezzük, hogy igazságtalan, ha valaki gonosz volt, és egyszer csak mégis, Jézus érdemeire való tekintettel Isten mindent megbocsát neki. Igen, valóban, ekkor már nem az igazságosság, hanem az irgalmasság érvényesül! Az irgalomban Istennek az ember iránt érzett feltétel nélküli szeretete legyőzi az igazságosságot. Ezért történhet meg az, hogy bár bűnhődnünk kellene itt a földön, de ha tudjuk, hogy Isten irgalmas és rendezi mindazt, amit mi elrontottunk, akkor ez mégis lelki békével tölthet el bennünket, felold minket a lelkiismeret-furdalás alól, mert tudjuk, hogy Isten végtelenül irgalmas.

Isten gondviselésnek egyik legszebb eleme az irgalom. Egyenként, személyenként vagyunk fontosak számára, kivétel nélkül minden ember. Örül mindannak a jónak, ami bennünk van, megért bennünket, amikor hibázunk és bűnt követünk el, és értékeli, ha bocsánatot kérünk. Isten legfőbb célja az, hogy mi is ugyanebben a lelkületben viselkedjünk itt a földön embertársainkkal, és éljünk majdan a mennyben örökké Őbenne. Ezért nem nagylelkű adakozónak kell lennem, nem nagylelkű megbocsátónak, hanem nekem is semmibe kell vennem a másik gonoszságát, mert – Isten kegyelmének a segítségével – szeretem őt, együttérző tudok lenni vele.

„Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied” A tékozló fiú történetében világosan megmutatkozik, hogy az idősebb fiú lelkülete nem hiteles fiúi lelkület. Inkább a béresé, mint a gyermeké. A történet fontos tanulsága az, hogy az Istennel való kapcsolatot ne a teljesítmény–jutalom szintjén értelmezzük, hanem értsük meg: az, hogy Istent szolgálhatjuk, már önmagában jutalom! Ha az idősebb fiú valódi szeretetkapcsolatban lett volna az apával, akkor nem érezte volna magát hátrányban a kisebbik fiúval szemben. De az idősebb fiú megmarad az ítélkezés szintjén, képtelen ezen túllépni, talán nem is akar. Nem érti meg azt, hogy nem az utólagos jutalmon van a hangsúly, hanem azon, hogy itt vagyok, van számomra ez a családi közösség, az apával való kapcsolat által van valami lényeges, csodálatos érték az életemben.

A történet arra szolgál, hogy mélyebben megértsük az irgalmasság lényegét, és ezt magunk is gyakoroljuk. Azaz, hogy nem önmagában a másokon való segítés az irgalmasság, hanem ha ezt könyörületes, együtt érző szívvel tesszük! Ha átérezzük a másik ember sorsát, fájdalmát, gyötrődését, úgy, mintha mi magunk lennénk az ő helyzetében, és úgy segítünk, mintha magunkon segítenénk.

(Felhasznált irodalom: Kocsis Imre: „Mindannyian rászorulunk Isten irgalmasságára” Magyar Kurír, 2020. 04. 19.)

Beszélgetés Krisztussal:, Drága Jézusom, köszönöm hogy Te bőséggel mindenedet nekem akarod ajándékozni! Add, hogy mindig ezzel az örömmel és hálával a szívemben tudjak nagyvonalúan viselkedni másokkal. Együtt örülni örömeiknek és őszintén szomorkodni bűneik miatt, mintha a sajátjaim lennének. Mert csak Isten végtelenül jóságos kegyelme az, amely megóv engem attól, hogy ne kövessem el én is ugyanazokat a bűnöket, melyeket másokban megszólok.

Elhatározás: Ezen a héten nem feledkezem el mindennap hálát adni Istennek mindazért az erényért és szeretetért, amelyeket nagy jóságában a szívembe és szeretteim szívébe helyezett.