Kitartóan imádkozni

Szentírási idézet: Efezusiaknak írt levél 6,10-20

Bevezető ima: Jézusom! Kérlek, szabadíts meg langyosságomtól, erősítsd meg a Te végtelen szeretetedben és hatalmadban való hitemet!

Elmélkedés: „Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva” Mária és az apostolok imájának második megkülönböztető jellemzője a kitartás. Az eredeti görög szó (proszkarterountész), amely a keresztény imának e minőségét fejezi ki, a kitartó, ragaszkodó cselekvésre, a folyamatosan szorgos és igyekvő cselekedetre utal. Imádságban kitartónak vagy buzgónak fordítják, de az „állhatatos” szóval is lefordítható. Ez egy igen fontos szó, mivel az Újszövetségben ez a legelterjedtebb kifejezés, ami leírja ezt az imához való különleges hozzáállást.Szent Pál is kérte őket: Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban” (Kol 4,2). Ennek a tanításnak a lényege Jézustól származik, aki a kitartó özvegyasszony példázatán keresztül az apostolokat arra tanította, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni(Lk 18,1). A kánaáni asszony az állhatatos ima élő példája, amely nem enged a csüggedésnek, és amely végül megjutalmazza azzal, amit kért. Hosszan, állhatatosan imádkozni nem azt jelenti, hogy megannyi szót használunk, haszontalanul elmerülve, „szaporítva a szót, mint a pogányok”. Az imádságban való kitartás nem más, mint amikor sosem szűnsz meg kérni, és sosem adod fel a reményt. Azt jelenti, hogy nem pihensz meg, s az Úrnak sem hagysz nyugtot. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi…” (Iz 62,6)

„Bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.” (1Jn 5,14)  Miért imádkozzunk kitartóan, és miért ne hallgathatná meg Isten kérésünket azonnal? Hát nem Ő az, aki a Bibliában ígéri, hogy azonnal meghallgatja, ha hívják, s még inkább már azelőtt, hogy abbahagytuk volna az imádkozást? Még mielőtt szólítanának, már válaszolok; még be sem fejezik szavukat, már meghallgatom őket.” (Iz 65,24) Jézus így érvel: Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.” (Lk 18,7). Vajon a tapasztalat nem nyilvánvalóan egészen más, mint amit e szavak mondanak? Nem. Isten ugyanis megígérte, hogy mindig meghallgat, késedelem nélkül meghallgatja az imáinkat, és így is tesz. Nekünk kell kinyitnunk a szemünket! Teljesen igaz az, hogy Ő megtartja a szavát. Szabadítása késleltetésével már a szabadítást munkálja. Ez a késleltetés gyakorlatilag egy formája az Ő megmentő munkájának. Ez azért van, mert a kérelmező akaratát nem kívánja túl gyorsan teljesíteni, hanem inkább egy tökéletes helyreállítást szeretne biztosítani számára. Itt meg kell különböztetnünk egymástól, hogy a kérelmező akarata szerint, illetve hogy Isten szempontjai szerint teljesül-e egy kérés, mely utóbbi végső soron az ő üdvösségét szolgálja.

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7). Ezeket a szavakat olvasva azonnal arra gondolunk, hogy Jézus megígérte, megadja nekünk mindazt, amit kérünk, és zavarban vagyunk, amikor azt látjuk, hogy ez ritkán történik így. Ugyanakkor Ő egy dologra gondolt valójában: „Keress engem, és megtalálsz, kopogtass, és ajtót nyitok neked”. Megígéri, hogy odaadja önmagát, túlszárnyalva a kicsinyes dolgokat, amiket tőle kérünk, és ezt az ígéretét mindig hűségesen megtartja. Az, aki keresi Őt, megtalálja, aki kopogtat, annak megnyitja ajtaját, és amint ez megtörténik, minden egyéb másodlagossá válik.

(forrás: Rainero Cantalamessa atya írása a CHARIS számára)

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Istenem, bölcsességedet, hogy nem emberi vágyainkat akrod kielégíteni, hanem annál összehasonlíthatatlanul többet akarsz adni nekünk, amit emberi elménkkel nem vagyunk képesek felfogni. Add meg nekem a bizalom kegyelmét, hogy a felfoghatatlan dolgokban is Rád tudjak hagyatkozni.

Elhatározás: Kijelölök egy imaszándékot, amelyért egy egész hónapon keresztül mindennap kitartóan imádkozom, ha lehetséges, családi vagy testvéri közösségben.