2015Punkosd_ikonKedves Barátunk!

„Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel.2,1-4)

 

Az emeleti teremben együtt imádkozó tanítványokhoz hasonlóan mi is egy új pünkösdöt várunk. Szeretnénk, vágyódunk rá, hogy saját életünkben is érzékelhetővé váljon a Szentlélek jelenléte. A kérdés ezért az, hogy eléggé nyitottak vagyunk-e, valóban áhítjuk-e, hogy számunkra is elérkezzen a Szentlélek tüze, amely a szívünket egészen betölti. Szeretnénk-e mi is képessé válni arra, hogy teljes önátadással engedelmeskedjünk a Szentlélek indíttatásainak, ahogyan azt az apostolok tették? Ők Isten iránti mély bizalmuknak és odaadásuknak köszönhetően ugyanolyan csodákat tudtak kérni Jézus nevében, mint amilyeneket Jézus maga tett.

A csoda megtapasztalásának a vágya ott él mindannyiunk szívében, és Isten kész arra, hogy megmutassa nekünk is mindenható hatalmát.  Amikor Isten beavatkozik az emberek életébe, az mindig csoda. Néha nagyon erőteljesen érzékelhető a természetfelettisége, például gyógyulások esetében, néha pedig „a rejtekben”, emberi szívek csendes, de legalább annyira meglepő átalakulásaként vagy a körülményeink jó irányú megváltozásaként tapasztalhatjuk meg. A csoda nem magától értetődő és nem a dolgok természetes menetéből következő változás, hanem mindig felülről származik, Isten szuverén akaratából.  Naponta megtapasztalhatjuk, hogy életünk különböző problémáira az igazán jó megoldások csakis Istentől érkezhetnek. Ő az, aki valóban át tudja alakítani az emberi szíveket. Istentől azonban mindezt imádságban kérnünk is kell! És akkor Ő belép az életünkbe, átformál minket és emberi kapcsolatainkat, és „megújítja a föld színét” (Zsolt 104,30).

Általában az értelmünkkel jól tudjuk ezt, ahogyan hittanból megtanultuk, de a szívünkkel sokszor mégsem sikerül elfogadnunk, és valóban magunkra vonatkoztatnunk eme igazságokat. Isten csodáihoz alapvetően három különböző hozzáállást tapasztalok lelkipásztori munkámban, amit egy-egy evangéliumi példa segítségével szeretnék bemutatni.

A Tibériás-tó partján kételkedő zsidókhoz hasonlóan sokakban megfogalmazódik a kérés: „Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked.” (Jn 6,30).  Alapjában véve jogos ez az igény, kell is kérnünk mindannyiunknak Istent, hogy mutassa meg az Ő nagyságát, hogy áhítattal hódolni tudjunk neki. A történetben szereplő zsidók ellenben fölényesen, hitetlenségükre büszkén szólnak hozzá. Pedig ők már elég csodát láthattak ahhoz, hogy felismerjék Jézust, mint a Messiást, de önelégültségük miatt mégis vakok voltak az igazságra.

Gondoljuk át, hogy életünkben mi magunk hol tapasztalhattuk meg Isten jelenlétét, működését. Tudatosítsuk magunkban ezeket, és adjunk értük hálát Istennek! Bizony, ma is szép számmal vannak, akik úgy gondolják, hogy eléggé rendben megy az életük, elég jók tudnak lenni a maguk erejéből is, és egyáltalán nincsen szükségük Isten segítségére. Bennünk megvan-e a kellő alázat ahhoz, hogy kérjünk Istentől, de ne a saját elképzelésünk szerint, hanem azzal a bizalommal, hogy a kért változás az Ő legtökéletesebb terve szerint történjen?

Mások úgy viselkednek Isten csodáival kapcsolatban, mint a mádiániták zsarnoksága idején élt Gedeon. Ő így panaszkodott Isten angyalának, amikor az megjelent neki: „Kérlek, uram, ha velünk van az Úr, miért ért minket mindez? Hol vannak azok a csodái, amelyekről atyáink beszéltek?” (Bír 6,13). Gedeon hitt Istenben és abban, hogy a múltban nagy csodákat és tetteket vitt végbe, de a saját életében nem tapasztalta Isten jelenlétét. Ez a kérdés azóta is sokakban felmerül: hisznek Istenben, de azt gondolják, hogy napjainkban már nincsen jelen olyan kézzelfogható erővel és hatalommal, mint régen. Nem bíznak eléggé abban, hogy Isten valóban meg tudja változtatni a sorsukat. Kérjük ezért értük is az Urat, hogy mutatkozzon meg az Ő erőteljes hatalmával és csodáival az életükben!

Arra szeretnék tehát buzdítani mindenkit, hogy inkább azoknak az őskeresztényeknek a példáját kövessük, akikről az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk! Amikor Péter és János apostolok Jézus nevében meggyógyítottak egy bénát, és nyilvánosan tanították a népet, a zsidó elöljárók előállították és vallatóra fogták őket. Ők bíráik előtt is bátor szavakkal tettek tanúságot hitükről. Ezután hazamentek övéikhez, és közösen, egy szívvel-lélekkel imádkoztak: „Most tehát, Urunk, tekints fenyegetéseikre, s add meg szolgáidnak, hogy teljes bizodalommal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek szent Fiadnak, Jézusnak neve által. Miután így imádkoztak, megremegett a hely, ahol egybegyűltek. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét.” (ApCsel 4,29-31)

Ilyen mély hittel, az ő – napi tapasztalataikra alapozott – bizalmukkal forduljunk mi is mennyei Atyánk felé, aki ma is ugyanúgy akar és tud csodákat tenni, mint az apostolok idejében. Hívjuk ennek a hitnek a kimunkálásához a Szentlélek segítségét, hogy adja meg nekünk a bizalommal teli Istenhez fordulás és Istenre hagyatkozás lelkületét!

 

Krisztusban szeretettel,

2015Punkosd_FejeregyhaziTamas

 

Fejéregyházi Tamás LC

     Krisztus Légiósa

 

 

U.i. Ezúton köszönjük magyarországi missziónk minden támogatójának nagylelkűségét! Kérjük, hogy továbbra is segítsenek abban, hogy minden korosztályt és minél több istenkereső embert elérhessünk lelki programjainkkal.

Szeretnénk most különösen is a Regnum Christi Mozgalomban megszentelt életet élők közössége számára anyagi és imádságos támogatást kérni. Ők missziós tevékenységüket szolgálatként végzik, adományokból élnek. A Szent Benedek Iskolaközpont diákjainak lelkigondozását, az ECYD és a Pure Fashion ifjúsági programjaink szervezését és a résztvevők lelki kísérését végzik, valamint idejük jelentős részében másokért imaszolgálatot vállalnak. Minden segítséget hálásan köszönünk!

2015Punkosd_RCMegszenteltTagok