Jöjjön el a Te Országod!

2014. október 2.
A szent őrzőangyalok emléknapján

A Regnum Christi első és második fokozatú tagjainak

Krisztusban kedves barátaim!

Szeretettel küldöm imáimat és üdvözletemet mindnyájatoknak. Ezzel a levéllel szeretném tudatni veletek, hogy megkezdődik egy olyan folyamat, amelyben nektek, első és második fokozatú tagoknak lehetőségetek lesz elmélyedni a saját életeteket, lelkiségeteket és küldetéseteket érintő témákban, ahogyan ezt már mi, légiósok, valamint a megszentelt életű nők és férfiak megtették. Kérem az Urat, hogy ez a folyamat alkalmat adjon arra, hogy jobban megértsétek, szeressétek és megéljétek a Regnum Christibe szóló hivatásotokat. Kívánom, hogy újra feléledjen benneteket is, ahogyan ez velünk történt, az Istentől kapott kegyelem (vö. 2Tim2, 16), és gondoljátok meg, mekkora bizalommal van irántatok Isten, amikor ennek az ajándéknak az intézőjévé tesz benneteket (vö. 1Pét 4,10).

Amikor majd ti végeztek mindezek végiggondolásával, belekezdünk a Regnum Christi egészének kánonjogi meghatározásáról szóló gondolkodásba, aminek célja, hogy megtaláljuk azt a jogi struktúrát, amely legalkalmasabb arra, hogy a megszentelt életűek, a légiósok és az első és második fokozatú tagok közös küldetésének egységét erősítse.

Jelen pillanatban az első és második fokozatú tagok Regnum Christiben folyó élete, lelkisége és küldetése a Regnum Christi Alapszabályzatának egyik részében van leírva, amelyet a Szentszék 2004-ben fogadott el, és amely ma is hatályos. A most induló folyamat célja, hogy jobban kifejezésre kerüljön az, aminek megélésére ti hivatottak vagytok. Az Alapszabályzat szövegén eszközölendő változtatások végső javaslatai egy nemzetközi találkozó keretében lesznek kidolgozva 2016 pünkösdjén. Azután pedig be lesznek nyújtva a Szentszékhez jóváhagyásra.

Mostantól fogva egészen 2015 áprilisáig az egyes helyi közösségekben kerül majd sor olyan alkalmakra, amelyek keretében többet megtudhattok az Egyház tanításáról azzal kapcsolatban, hogy mi a világiak szerepe az Egyházban. Rendelkezésetekre áll majd az a segédanyag, amelyet az Alapszabályzat felülvizsgálatára létrehozott központ bizottság dolgozott ki. Ezek az ismeretek segítenek majd, hogy éretten és felelősen vegyetek részt a folyamat további részében.

2015 májusa és novembere között csoportos beszélgetéseken vehettek részt, amelynek célja olyan témák tisztázása, megkülönböztetése, mint az első és második fokozatú tagok identitása, küldetése, lelkisége, a Mozgalomba való belépés, képzés, szerkezeti felépítés, szerveződés stb. Vezérfonalként ezekhez az együttgondolkodásokhoz rendelkezésetekre áll majd egy munkadokumentum, amelyben össze lesz foglalva mindaz, ami az Alapszabályzatban rátok vonatkozik, a Regnum Christi tagok kézikönyve, valamint azok a hozzászólások, amelyek az első és második fokozatú tagok római gyűlésén 2013 júniusában elhangzottak.

A folyamat ezen szakaszában az első és második fokozatú tagok küldöttek választanak, akik részt vesznek majd egy tartományi találkozón 2016 elején. Minden egyes tartományi találkozó, egy alapos végiggondolás után, megfogalmaz majd ajánlásokat a nemzetközi találkozó számára, és megválasztja azokat a küldötteket, akik a tartományból azon részt vesznek. A nemzetközi találkozó fogalmazza meg majd a Szentszéknek benyújtandó javaslatot az Alapszabályzat azon részével kapcsolatban, amely az első és második fokozatú tagokra vonatkozik. Ennek végeztével foglalkozunk majd a Regnum Christi egészének kánoni meghatározásával.

Mindezen információ (a segédanyagok, a folyamat egész menetének terve, a kapcsolattartó adatai tartományonként, stb) részletesen megtalálható lesz az erre létrehozott honlapon: www.rcstatutes.org (spanyolul és angolul)

Arra hívlak benneteket, hogy ezt az időszakot a Szentlélekre figyelmes lelkülettel éljétek meg. A gondolkodás és a párbeszéd abban a mértékben lesz gyümölcsöző és valódi, amilyen mértékben a Regnum Christi karizmája továbbra is kifejeződik az életünkben, imádságunkban, felebaráti szeretetünkben és apostolkodásunkban. Levelem mellékleteként találtok egy imát, amellyel kérjük az Urat, hogy kegyelmével és jelenlétével áldja meg ezt az utat.

Remélem, hogy ez a folyamat jó alkalom lesz arra, hogy újra átéljétek a Krisztussal való személyes találkozást, és újra meghalljátok a hívását, hogy az Ő apostolai legyetek. Kérem a Szűzanyát, hogy hozzá hasonlóan örömmel és határozottan tudjatok válaszolni az Úr ajándékaira.

Imádságos üdvözlettel,

P. Eduardo Robles-Gil LC

P. Andreas Schöggl LC tartományfőnök atya levele, amely további részleteket tartalmaz a folyamatról, itt olvasható.