Megtartani az Igét
2019. április 11. Nagyböjt ötödik hete – csütörtök
P. James Larson 

Jn 8,51-59
Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: “Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.” A zsidók azt felelték: “Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: “Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre”. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?”
Jézus így válaszolt: “Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett.” A zsidók erre felháborodtak: “Még ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus így válaszolt: “Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból.

Bevezető ima: Uram, szólj hozzám Igéid által. Add, hogy a Te szavad világosítsa meg elmémet, gyújtsa lángra szívemet és erősítse meg akaratomat! Add, hogy hűségesen megmaradjak az életszentség útján, amit az evangéliumban mutattál meg nekem!

Kérés: Uram, bár meghallanám hangod, és nem keményíteném meg szívemet szándékod előtt, amit ma kérsz tőlem.

1. Az igazi ellenség. Ma látjuk, amint Jézus élénk párbeszédet folytat a zsidókkal. Úgy látszik, ugyanazt a témát boncolgatják, a halált. Ennek a valóságnak két értelmezését hangoztatják. A zsidók materiális oldalról közelítik, míg Jézus lelki oldalról. Jézus a halál sokkal komolyabb következményeiről beszél. Krisztus figyelmeztet minket, a lelki halál terhéről, ami a súlyos bűnök következménye. Ezért imádkozza Egyháza a Mindenszentek Litániájában, hogy: „Az örök haláltól, ments meg Uram minket.”, a lélek halála ez, amiről Jézus itt említést tesz. A nagyböjt időszakában meg kell szabadulnunk az életünkben felmerülő gonoszság minden formájától, különösen az imádság gyakorlásával, bűnbánattal és önfeláldozással.

2. Csak a Lélek ad életet. A hallgatóság képtelen arra, hogy felfogja Jézus szavait, mert tisztán materiálisan gondolkodnak. Csak hívő lélekkel és a Szent Lélek segítségével értjük meg Isten dolgait. A mai világ materializmussal fertőzött. Úgy tűnhet, hogy az anyag és értékei megoldást nyújtanak mindenre. Észrevetted-e, hogy minél több dolog felett rendelkezünk, minél nagyobbak a technikai lehetőségeink, annál üresebbek vagyunk belül, és annál lélektelenebb lesz a nyugati kultúra? Tisztán materialista magyarázat, soha nem adhat választ az emberi személy mélyebb szükségeire. Ahogyan Krisztus mondja: „Csak a Lélek ad életet.” Küzdenünk kell tehát folyamatosan azért, hogy elsajátítsuk azt a természetfeletti látásmódot és életstílust, ami megóv minket attól, hogy vakok legyünk az anyag felett álló igazságra.

3. A kihívásra nyitottan. Krisztus felhívása – hogy a szívünkkel és a lelkünkkel tekintsünk a lélek magasságába – tüzes ellenállásba ütközik. Sőt meg akarják kövezni. Krisztus mindig többre hív. Szeretete megnyilvánulásaként teszi ezt. Miként válaszolok az Ő hívására a saját életemben?

Beszélgetés Krisztussal:
Beszéltél, Uram,
Az éjszaka sötétjében,
Szavaid belevésték akaratodat szívembe.
Mivel beszéltél,
Ismerem szándékodat:
Megtartani parancsaidat,
Remélni ígéreteidben,
Szeretni vezetésed és törvényeid által.

Elhatározás: Arra törekszem, hogy erősítem magamban azt a nézőpontot, amelyre Jézus tanít, s amely a lélek magasából tekint a világra, embertársaimra és önmagamra.