Az igazság szabaddá tesz benneteket
2019. április 10. Nagyböjt ötödik hét – szerda
P. James Larson

Jn 8,31-42
Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: “Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: “Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok lesztek?” Jézus így felelt: “Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.” Erre közbevágtak a zsidók: “A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: “Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!” Ők azonban tovább erősködtek: “Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.” Jézus azonban megállapította: “Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”

Bevezető ima: Mindenható Atyám, add meg nekünk közelséged kegyelmét az imában! Vezess minket a bűnbánat és a megtérés útján! Világosítsd meg elménket és töltsd el szívünket szereteteddel, hogy hűségesen szolgáljunk téged a mai napon!

Kérés: Uram, add kegyelmedet, hogy Igédben maradjak, és Igazságod szabaddá tegyen engem!

1. Élő hit. Nem lehet valóságos a hitünk, amíg nem érinti viselkedésünket, és mindenekfelett konkrét döntéseinket. Megmaradni Krisztus tanításában azt jelenti, hogy életünket az Ő életéhez és erényeihez igazítjuk. Ez különösen érvényes az adakozó szeretet erényére, ami a keresztény tanításnak és erkölcsnek a lényege. Megmaradni a tanításában azt jelenti, hogy Igéit tettekre váltjuk. Máshol azt mondja nekünk az írás, hogy nem azok jutnak a mennybe, akik azt mondják: „Uram, Uram…”, hanem azok, akik valóban Isten akarata szerint élnek. Megmaradni tanításában, az életszentségre vezető út – ez a forrása a mindennapi kitartásunknak a hitben. Krisztus Igéit cselekedetekre váltani azt jelenti, hogy mindig újra és újra felkelünk, ha elbuktunk, leporoljuk magunkról a port és újra kezdünk. Mennyire vagyok képes megmaradni Krisztus tanításában? Észreveheti-e rajtam a külső szemlélő, hogy Krisztus követője vagyok?

2. Krisztus igazi tanítványi az igazságban élnek. Krisztus alkalmazza az igaz és hamis tanítvány fogalmát. Csak egy módon lehet különbséget tenni a kettő között: aki nem csak ideálként ismeri el a tanítását, hanem élete szabályaként. Manapság még a keresztény közösségekben is előfordul, hogy a kereszténységet egyfajta „terápiaként” alkalmazzák – ez a kereszténységnek olyan fajtája, ahol úgy hihetünk Krisztusban, hogy egy-két dolgot elfogadva, tanításával ellentétes magatartást tanúsítunk; vagy a könnyebb utat választva bizonyos kérdésekben, szembe fordulunk az Egyház tanítóhivatalával. A hit és a tetteink elválasztásának kísértése soha nem áll távol tőlünk. Mennyire befolyásolják az én felfogásomat ezek a téves elképzelések? Mit jelent számomra, hogy Krisztusnak az Egyház fejének vagyok a követője?

3. Hiteles szabadság. A szabadság, amelyet Krisztus megígért azoknak akik megmaradnak tanításában; sokkal mélyebb, mint a világ szabadsága. Krisztus szabadsága nem politikai értelemben vett szabadság. Nem a lehetőség, hogy megválasszam, mit akarok, mikor és hogyan. Krisztus lelki, erkölcsi és belső szabadságot ad tanítványának, ez az a szabadság, amire minden ember vágyik legbelül. Ezzel a szabadsággal csak Krisztus ajándékozhat meg minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm a szabadságot, amellyel megajándékoztál. Szabadnak teremtettél, és én szeretnék valódi szabadságban élni. Mutasd meg nekem, hogyan lehetek valóban szabad! Igazi szabadságomat azzal szeretném bizonyítani, hogy megteszem a legnagyobb dolgot, amire szabadságom képessé tesz: Uram, neked adom szabadságomat és akaratomat, hogy legyen meg a te akaratod.

Elhatározás: Ma Krisztushoz méltó felelősséggel gyakorlom szabadságomat.