Történet

A következőkben rövid összefoglalót olvashat a Regnum Christi és a Krisztus Légiója történetének fontosabb eseményeiről.

1941
Január 3. P. Marcial Maciel (1920-2008) megalapítja a Krisztus Légióját Mexikóvárosban.

1946
Június 12. XII. Piusz pápa egyik audienciáján hangsúlyozza, hogy az alakulófélben lévő szerzetesrend tevékenyen be kell kapcsolódjon a katolikus vezetők képzésébe, kiváltképpen Latin-Amerikában.

1954
Megnyitja kapuit a Cumbres Intézet Mexikóvárosban. Az ott felkínált oktatási program és lelki képzés által a tanulók és családjaik megismerik a Krisztus Légiósainak lelkiségét és apostoli ideáljait.

1959
Megkezdik az apostoli mozgalom szabályzatának lejegyzését a világiak számára. Röviddel ezután meghatározzák a mozgalom nevét is: Regnum Christi (Krisztus országa).

1963
Megalakul az Amerikaközi Kulturális Központ Mexikóvárosban a világiak képzésére.

1964
A Cumbres Intézet szülői munkaközösségének segítségével létrehozzák a Mano Amiga Alapítványt, amely célul tűzi ki a hátrányos helyzetű gyerekek számára a magasszintű oktatás biztosítását. Két évre rá megnyílik az első Mano Amiga Iskola.
Az Anáhuac Egyetem megnyitója Mexikóvárosban.

1965
Februárban VI. Pál pápa megadja a Krisztus Légiója számára a Decretum Laudist, és jóváhagyja ad experimentum a rendi alkotmányt, amely meghatározza a Krisztus Légiósai egyik legfontosabb feladatát: ez olyan katolikus körök létrehozásában áll, amelyek a társadalom különböző ágaiban az evangélium kovászává válnak.
Márciusban megnyílik az első Regnum Christi-központ Madridban.

1968
Január 3. Az első spanyol Regnum Christi-tagok felvétele a zaragózai Oszlopos Miasszonyunk-bazilikában.

1969
Nyáron felveszik az első mexikói tagokat a Regnum Christibe Mexikóvárosban.
December 8. Hat nő Istennek szenteli magát, ezzel megalakul a Regnum Christin belül a megszentelt élet állapota.

1970
Februárban megalapítják Dublinban a megszentelt életű nők első tanulmányi házát.
Az ECYD (Educación, cultura y deporte; Oktatás, kultúra és sport) nemzetközi szervezetének megalapítása kamaszok és fiatalok számára.

1971
A Regnum Christi első nemzetközi kurzusa a spanyolországi Ontanedában.
Megalakul a FAME (Familia Mexicana) apostoli mű a családi értekek támogatására és védelmére. Jelenleg Familia Unida néven működik.

1972
Január 25. Cubas de la Sagrában (Toledo) megalakul a Regnum Christin belüli megszentelt élet férfi ága két spanyol fiatalember szentelésével. Decemberben további 7 követi őket.
Az év folyamán több ECYD-klubot is alapítanak: a Szent Pál klubot a spanyolországi Salamancában (február), a Faro klubot Monterreyben és a Kilimandzsáró klubot Mexikóvárosban (szeptember), valamint a Crystal Lake ifjúsági központot az Egyesült Államokban (november); ezt követően pedig a Vetta klubot Rómában (1973. január) és az Everest klubot Madridban (1973. május). Jelenleg több száz ifjúsági klub működik világszerte.

1974
Júliusban megrendezik az ECYD-tagok első nemzetközi találkozóját a spanyolországi Ontanedában.
Karácsonykor felveszik az első olasz fiatalokat a Regnum Christi tagjai közé.

1976
Mexikóvárosban létrejön az Alfa-Omega családtanácsadó központ, valamint a Hit Iskolája, ahol leendő hitoktatókat és hittan tanárokat képeznek.

1978
Megalakul az ANSPAC (Asociación Nacional pro Superación Personal, Nemzeti Egyesület a Személyi Fejlődésért) egyesület a mexikói családok erkölcsi, szociális és kulturális képzésére, a teljes emberi személy előmozdításának szem előtt tartásával.

1979
II. János Pál pápa mexikói apostoli útjának megszervezésében segít egy csapat Regnum Christi-tag.

1983
Június 29. II. János Pál pápa elfogadja a Krisztus Légiója rendi alkotmányának végleges szövegét.
Júliusban sor kerül a Regnum Christi-önkéntesek első tanfolyamára a mexikói Cuernavacában. Az önkéntesek olyan fiatalok, akik életükből egy-két évet a Mozgalomban való munkára fordítanak.

1984
A Regnum Christi egyik ifjúsági csapata megalapítja a Gente Nueva szervezetet az emberi értékek ápolására a társadalomban.

1986
Létrejön a Fiatal Missziósok (Juventud Misionera) apostoli mű, amely népmissziót szervez a mexikói Cotija de la Pazban (Michoacán), több mint 100 fiatal részvételével.

1987
Spanyolországban megalakul a IUVE Alapítvány a társadalmon kívül rekedtek átfogó megsegítésére, a méltóbb élet és jobb jövő megteremtésének szándékával.

1988
Megalakul a Generación Empresarial szervezet, amely fiatal vállalkozókkal együttműködve törekszik a keresztény humanizmus alapelveire épülő vállalkozási etika terjesztésére.

1990
Megalakul a CEFID (Centro de formación integral a distancia, Teljeskörű Képzés Központja Távoktatáson), amely levelező illetve online tanfolyamokat, műhelymunkákat, szöveggyűjteményeket és más segédeszközöket kínál a személyes megszentelődésre és az apostoli tevékenységre.

1991
A Krisztus Légiója alapításának 50. évfordulóján II. János Pál pápa 60 légióst szentel pappá a Szent Péter-bazilikában. A jubileum keretében tartja a Regnum Christi az első világtalálkozóját, több ezer tag részvételével.

1994
Nagyhéten először rendezik meg a „Megamissziót” (Megamisión) Mexikóban több mint 1500 fiatal. Hozzáuk csatlakozik további 36 család, akik megalapítják a Családmisszió (Familia Misionera) apostoli művet.

1996
Május 24-27. Chicagóban megrendezik az első Ifjúsági és családtalálkozót.

1997
Kidolgozzák a NET (Nueva Evangelización para el tercer milenio, Növekedjünk Együtt Krisztusban) programot, amely kisgyerekek katolikus képzésével törekszik segíteni a szülők nevelői munkáját.

1998
A Regnum Christi résztvesz a lelkiségi mozgalmak és új egyházi közösségek nemzetközi találkozóján, amit II. János Pál pápa hirdetett meg.

2001
A Krisztus Légiója alapításának 60. évfordulóján megrendezik az első Nemzetközi Ifjúsági és Családtalálkozót Rómában. Ennek fénypontja a Szent Péter téren megtartott audiencia, amelynek kereteben II. János Pál pápa fogadja a találkozón résztvevő légiósokat és Regnum Christi-tagokat.

2004
November 26. A Szentszék végleges módon jóváhagyja a Regnum Christi Mozgalom szabályzatát.

2005
A Krisztus Légiója harmadik általános nagykáptalanján megválasztják P. Álvaro Corcuera LC-t a Krisztus Légiója és a Regnum Christi generálisává.

2006
A Krisztus Légiója közösséget alapít a Fülöp-szigeteken és Dél-Koreában.

A Hittani Kongregáció – miután egy kánoni vizsgálat útján kellő erkölcsi bizonyosságra tett szert P. Maciel ellen felmerülő vádakkal kapcsolatban, amelyek közt kisszeminaristák szexuális zaklatása is szerepelt – súlyos kánoni büntető rendelkezéssel sújtja P. Macielt. Előrehaladott korára és megromlott egészségi állapotára való tekintettel azonban a Hittani Kongregáció úgy dönt, hogy „mellőzi a kánoni eljárást, ehelyett visszavonult életre, imára és vezeklésre szólítja fel az atyát, lemondva a nyilvános szolgálatról. A Szentatya elfogadta ezen döntéseket.”

2008
Január 30. P. Marcial Maciel LC halála Jacksonville-ben (Florida, Egyesült Államok). Földi maradványait szülőfaluja, a mexikói Cotija de la Paz temetőjében helyezik végső nyugalomra.

Az alapító halálakor a szerzetesrend 750 papot és 2500 papnövendéket számlál 39 különböző nemzetiségből. 127 légiós közösség működik a világ 21 országában, a Regnum Christi-tagok száma eléri 70000-et, beleszámítva a megszentelt életűeket. A rend iskoláiban és egyetemein 131000 diák tanul.

A Krisztus Légiója rendházat alapít Magyarországon és El Salvadorban, megszilárdítva a Regnum Christi Mozgalom eddig nyújtott szolgálatát ezekben az országokban, elsősorban az ifjúsági és családpasztoráció, valamint az oktatás és a szociális tevékenység területein.

2009
A fokozatos belső tájékoztatást követően a Krisztus Légiója Kongregáció nyilvánosan is megerősíti –egyéb súlyosan helytelen cselekedetek közt – a tényt, miszerint P. Macielnek lánya született egy asszonytól, akihez huzamosabb, tartós viszony fűzte. Néhány hónapra rá, a sajtóban felbukkan egy testvérpár, akik állítják, hogy P. Maciel gyerekei egy másik viszonyból.

Márciusban XVI. Benedek pápa apostoli vizitációt rendel el a Krisztus Légiósai intézményeiben, hogy segítsen a szerzetesrendnek a nehéz helyzet kezelésében. Az apostoli vizitációt 5 püspök vezeti le, július 15-ei kezdettel.

2010
Március 25. A Krisztus Légiója és a Regnum Christi elöljárói nyilatkozat adnak ki, amiben újra kifejezik mély fájdalmukat az alapító súlyosan helytelen magaviselete miatt. Egyben megígérik, hogy folytatják a rend történelmének, karizmájának és lelkiségének behatóbb tanulmányozását, és hogy keresni fogják a megújulás útját az Egyház iránymutatásai szerint.

Az apostoli vizitációt követően XVI. Benedek pápa úgy dönt, hogy tovább kíséri a Krisztus Légiósait. Ebből kifolyóan július 9-én pápai megbízottá nevezi ki Főtisztelendő Velasio De Paolist, akinek feladatát abban jelöli meg, hogy elkísérje a Krisztus Légiósai Kongregációt a felülvizsgálat és megújulás útján. Egyben meghirdeti a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagjainál végzendő apostoli vizitációt is.

Az alapító személyével, a Krisztus Légiósai Kongregációnál végzett apostoli vizitációval és a pápai megbízott kinevezésével kapcsolatos legutóbbi fejlemények részletes híranyagát megtalálhatja ezen a honlapon.

Jelen

2006-ban napvilágra került, hogy alapító atyánk, Marcial Maciel, LC (1920-2008) élete nem volt a tisztaság elleni bűnöktől mentes.
A világegyház döbbenten fogadta a hírt. Bár akkoriban kérdésessé vált az egész rend jövője, a Szentszék és a rendtagok is a folytatás mellett döntöttek, hiszen hivatásukat nem az alapítónak, hanem Krisztusnak a kezébe tették le.
Ezen az oldalon az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat, gondolatokat, leveleket és terveket szeretnénk megosztani Veletek.