Újabb fontos lépések történtek a Légió és a Regnum Christi Mozgalom megújulási folyamatában.  Sylvester Heereman LC atya,  általános helynök, összefoglalja a Regnum Christi világi tagjai számára az elmúlt hónapokban megtett út és az előttünk álló időszak fő irányvonalait. Ennek részleteiről olvashattok a lenti levélben.

__________________________________________

A Regnum Christi Mozgalom első és második fokozatú tagjainak

Krisztusban kedves testvéreim!

Kegyelmekben különösen gazdag napok kezdődnek most a Regnum Christi Mozgalom számára, amikor is megkezdődnek a megszentelt élet férfi és női ága általános gyűlései, s amikor néhány hét választ csak el minket a Krisztus Légiója általános káptalanjától. Ti, az első és második fokozat tagjai nem csak a képviselőitek által[1] vesztek részt ezeken az eseményeken, hanem imáitok és a közösség által, mely egyesít minket az Úrral és az egy lelkületben.

Ezen sorokkal szeretnélek tájékoztatni benneteket néhány lépésről, melyeket a Mozgalom megújulásának útján az elmúlt hónapokban tettünk.

Több konzultációs és reflexiós időszak gyümölcseként, mint azt annak idején említettük, 2012 októberében a pápai megbízott jóváhagyta és publikálta a Regnum Christi Mozgalom karizmája  alapvető vonásainak vázlatát, amely a Mozgalom minden összetevője számára közös elemek ideiglenes megfogalmazása.

Ezen túl, mint biztosan emlékeztek rá, idén áprilisban arra lettek hívva az első és második fokozat tagjai, hogy közvetlenebbül is részt vegyenek a Mozgalom megújulásának folyamatában. Arra kérték őket, hogy néhány küldöttön keresztül fogalmazzanak meg egy szöveget, mely néhány oldalon kifejezi identitásukat, hogy hogyan értelmezik és élik meg a Regnum Christi karizmáját, milyen tagsági formák vannak, hogyan fogadják el a belépéssel vállalt kötelezettségeket, és milyen az együttműködés a Mozgalom többi ágával.

Következő lépésként júniusban, Rómában összegyűltek az első és második fokozat minden tartományból érkezett küldöttei, hogy közösen folytassák a reflexiót. A találkozó végén egy négy főből álló bizottság alakult, mely az első és második fokozat tagjait hivatott képviselni a pápai megbízottal, illetve a Krisztus Légiója és a megszentelt élet férfi és női ágának vezetőségével való párbeszédben. Ezenkívül szeptemberben Mexikóban létrejött egy találkozó a második fokozat harmadik szintjéhez tartozó tagok különböző országokból érkező csoportjával. Ez után a találkozó után a négy főből álló bizottsághoz csatlakozott egy második fokozat harmadik szintjéhez tartozó tag is.

E rövid folyamat után, a gyűlések és a káptalan közeledtével, az első és második fokozat bizottsága úgy látta, hogy az első és második fokozat tagjai hivatásán és a Regnum Christi családján belüli szerepére való reflektálás hosszabb időt és a tagok részéről szélesebb körű részvételt igényel. Ezért a bizottság kérte a pápai megbízottat, hogy hosszabbítsa meg az első és második fokozat számára a hivatásról való reflexió időszakát. A pápai megbízott elfogadta ezt a kérelmet. Ezért az első és második fokozat tagjainak továbbra is a Szentszék által pontosan 9 évvel ezelőtt, 2004. november 25-én jóváhagyott Regnum Christi Alapszabályzatához kell igazodniuk, amíg ez a folyamat tart.

Másrészről idén júliusban és szeptemberben az első és második fokozat bizottsága és a Légió és a megszentelt élet vezetőségei több alkalommal találkoztak azzal a céllal, hogy tisztázzák a Mozgalom különböző ágai közötti kapcsolatot, és létrehozzanak egy vázlatot, mely később a Regnum Christi Általános Szabályzatává[2] válhat. Alapos helyzetelemzést követően és a pápai megbízott vezetése alatt az a döntés született, hogy még nem jött el az ideje egy ilyen szöveg jóváhagyásra való benyújtásának, mivel több olyan nyitott kérdés is van, mely további reflexiót igényel. Ezt a helyzetet figyelembe véve a megbeszélések résztvevői egy olyan megállapodás vázlatát vetették papírra és terjesztették elő javaslatként, mely a Regnum Christi különböző részei közötti kapcsolatot és együttműködést szabályozza az elkövetkezendő néhány évben. Fontos megjegyezni, hogy ez az megállapodás nem más, mint annak a folyamatnak egy ideiglenes és átmeneti eredménye, melyen a Pápai megbízott tekintélye és vezetése alatt munkálkodunk.

Az megállapodás vázlata az apostoli munka és a gazdálkodás irányításának együttes kezelését javasolja a megszentelt életűek és a Légió belső életének jogos autonómiáját tiszteletben tartásával. Az általunk javasolt újdonság elsősorban az, hogy minden Regnum Christin belüli hivatás vegyen részt a közös apostoli munkák és a szekciók általános, tartományi és helyi vezetésében az megállapodásban megfogalmazott módokon. Azt gondoljuk, hogy így az elkövetkező hat évben olyan értékes tapasztalatokat szerezhetünk, melyek segíteni fognak abban, hogy találjunk egy végleges megoldást az egész Regnum Christi felépítésére és szervezetére nézve. Ez az idő teret enged a modellek és eredmények kielemzésének, mely elengedhetetlen, mielőtt még meghatároznánk a végleges kánonjogi szerkezetet.

Javasoljuk, hogy ezen periódus első éveit elsősorban a lelkiségben való elmélyülésnek szenteljük, és annak, hogy az megállapodásban javasolt séma szerint éljünk és apostolkodjunk. Ezt követően majd visszatérünk a reflexiós folyamathoz, melyben frissítjük, finomítjuk, újrafogalmazzuk vagy helyettesítjük, amit kell, hogy végül elkészíthessük a Regnum Christi Általános Szabályzatát. Ez a javaslat azon meggyőződésünket tükrözi, miszerint figyelmünk középpontjában nem a struktúrák rendezésének kell lennie, hanem annak, hogy termékennyé tegyük Istentől kapott ajándékainkat, és hogy véghezvigyük apostoli küldetésünket.

A megállapodás vázlatának szövegét a megszenteltek mindkét ágának gyűlése és a Légió általános káptalanja is meg fogja vizsgálni. A pápai megbízott határozza majd meg, milyen további lépések vezessenek az megállapodás befejezéséhez és aláírásához.

Ti pedig, az első és második fokozat tagjai, néhány légiós és megszentelt segítségével folytatni fogjátok a reflexió, párbeszéd, megkülönböztetés és visszajelzés folyamatát azon szabályzat körül, mely jelenleg a Mozgalom tagjaiként irányítja életeteket. Ez a folyamat egy új, a Regnum Christi nem megszentelt laikusainak életét szabályozó szabályzat felé mutat, mely be lesz nyújtva a Szentszékhez jóváhagyásra. E folyamat részeként a hamarosan megválasztandó vezetőségek fel lesznek kérve arra, hogy az elkövetkező hónapokban indítsanak el egy megvilágosító folyamatot, mely segít megismerni és elmélyíteni bennünk az Egyház a laikusok hivatásáról és az egyházi mozgalmak szerepéről szóló tanítását.

Tervbe van véve egy bizottság létrehozása 2014-ben, a Légió és a megszentelt ágak új vezetőségeinek megválasztása után, mely a mozgalom különböző részeinek képviselőiből tevődne össze, s feladata a fentebb említett lépések végigvitele lesz, egészen a Regnum Christi Általános Szabályzata javaslatának az elkészítéséig.

Úgy látjuk, hogy ezen lépések egy vonalba helyeznek minket azzal, ahogy a Regnum Christi eddigi története során fejlődött, magukba foglalják ugyanakkor a pápai megbízott iránymutatásait és tanácsait, s az elmúlt években megtett út legfontosabb szakaszainak eredményeit. Ez a folyamat mindannyiunktól imádságot, Isten tervébe vetett bizalmat, alázatot és türelmet követel.

Utunk már hátrahagyott része alkalom volt arra, hogy megújítsuk és elmélyítsük a Mozgalom iránti szeretetünket és elhatározásunkat, hogy az Egyházzal kéz a kézben teljességre vigyük azt. Megerősítettük meggyőződésünket a Mozgalom különböző részeinek a karizmában, a lelkiségben és a küldetésben való egységéről. A tapasztalt nehézségek közepette fölfedeztük Krisztus jelenlétét és a Megszentelő Lélek működését. Sok szívben láttuk újjászületni a Regnum Christi és a benne lévő hivatások iránti szeretetet. Növekedtünk a kölcsönös ismeretben és tiszteletben, és abban az elköteleződésben, hogy együtt járjuk a küldetés útját, melyen Isten szeretetének győzelmét hirdetjük és tanúsítjuk. Ebből a tapasztalatból és Isten hűségének bizonyosságából szület meg bennünk az a bizakodás, hogy az elkövetkező évek termékenyek lesznek a Mozgalom és annak küldetése számára a világban.

Köszönöm mindannyiótok együttműködését, és kérem, továbbra is foglaljátok imáitokba ezt az utat, melyet most a Regnum Christinek járnia kell. Krisztusban és a Mozgalomban szeretettel,

P. Sylvester Heereman LC


[1] Mind az általános gyűléseken mind a káptalanon meghívottként részt vesz a Mozgalom világi tagjainak egy-egy képviselője

[2] A Regnum Christi Általános Szabályzata általános vonalakban rajzolja majd meg azon elemeket, melyek a Mozgalomba szóló különböző hivatásokat összefogják, továbbá minden egyes ágazat helyét az egészben, és a közöttük való együttműködés módját. Minden egyes ágazatnak lesz saját szabályzata is, mely a tagjainak életét szabályozza.