Mivel a koronavírus veszély miatt bizonytalan ideig nem mehetünk szentmisére és nem tudunk szentgyónást végezni, ezért különösen fontos tudnunk arról, hogy Istenünk az Ő Egyházának tagjai számára olyan lehetőségeket ad, melyekkel ilyen helyzetekben is táplálja, erősíti és megtisztítja lelkünket. Az egyik ilyen ajándék a LELKI ÁLDOZÁS, a másik a TÖKÉLETES BÁNAT FELINDÍTÁSA, melyekkel átvészelhetjük azt az időszakot, amíg majd újra szentmise áldozathoz járulhatunk és szentgyónást végezhetünk.

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás  lényege, hogy lélekben fogadjuk magunkba az Úr Jézust. Az áldozásnak olyan módja ez, amikor fizikai módon nem tudjuk magunkhoz venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerhetjük a szentáldozás kegyelmeit. Olyan ájtatossági gyakorlat, mely Jézussal egyesít az Eucharisztiában, de nem a szentség vétele által, hanem olyan erős vágyakozás eredményeképpen, mely a szeretettől éltetett és a hitből ered. Ezt az áldozási gyakorlatot napjában többször, bármikor gyakorolhatjuk.

A lelki áldozás megőrzi bennünk a buzgóságot, segíti az összeszedettséget, tisztítja a szívet, elszakít a földi dolgoktól, megkönnyíti az életet az Istennel való egyesülésben, és felkészíti a lelket, hogy a szentségi áldozást majd gyümölcsözőbben fogadja.

Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnünk, mint a szokásos szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennünk. Aki valamilyen súlyos bűn állapotában él, és emiatt nem járulhat szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem végezhet.

Hogyan végezzük a lelki áldozást?

 • Tartsunk bűnbánatot!
 • Indítsuk fel a hitet az Oltáriszentségben, az imádást és a szeretetet!
 • Ha a hatásos vágy megszületett bennünk a szentáldozás iránt, kérjük Istent, gyógyítsa meg a lelkünket!
 • Azzal a biztos tudattal, hogy megkapjuk Jézustól, amit kértünk, örökre vele akarunk maradni.
 • Köszönjük meg, hogy az Oltáriszentségben ilyen csodálatos értéket, kincset kaptunk!
 • Hívjuk imával Jézust, hogy lelkileg jöjjön a szívünkbe!

Imák lelki áldozáshoz

1) Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

2) Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, jöjj legalább lelkileg a szívembe. Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen Neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled! Ámen.

A lelki áldozás fontossága

 • Egy napon ezt mondta az Úr Boldog Keresztes Johannának: „Minden alkalommal, mikor a lelki áldozást gyakorlod, ugyanakkora kegyelmet adok neked, mint amekkorát a szentség valódi vételekor kapsz.”
 • Amikor Merici Szent Angélának megtiltották a mindennapi áldozást, ő gyakori vágyáldozással helyettesítette ezt, és ilyenkor mindig ugyanolyan kegyelem érzete töltötte el, mint amikor valóságosan áldozott. Ezért hagyta rendjének, az orsolyitáknak lelki testamentum gyanánt a figyelmeztetést, hogy e gyakorlatot soha ne hanyagolják el.
 • A mi Urunk egy naponmegjelent Paola Marescanak a nápolyi Sziénai Szent Katalin kolostor alapítójának, és két értékes edényt mutatott neki e szavak kíséretében: „Az arany edényben őrzöm szentségi áldozásaitokat, az ezüstben pedig a lelkieket.”

 

A TÖKÉLETES BÁNAT FELINDÍTÁSA

A szentgyónásról fontos tudni, hogy azt telefonon nem lehet elvégezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell gyakorolni.

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele az egészen őszinte bánat:

 • mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk,
 • a bűnt valóban rossznak ítéljük ,
 • egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk.

Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

Milyen a tökéletes bánat?

 A leggyakoribb félreértés az, hogy a tökéletes bánat erősen érzelmes bánatot jelent. Természetesen fontos, hogy érzelmeinkkel is mélyen átérezzük bánatunkat, de a legfontosabb, hogy a bánat indítékának kell tökéletesnek lennie. A tökéletlen bánat felindulhat bennünk, ha undorodunk a bűnünktől, ha félünk Isten haragjától, vagy ha sajnáljuk, hogy ártottunk másoknak. Ezek tökéletlen indokok, de a gyónásban ezek is teljes bűnbocsánatot eredményeznek. A tökéletes bánat az a bánat, ami Isten mindenek felett való szeretetéből fakad, és abból a sajnálatból, hogy a legfőbb Jót elárultuk.

Mihelyt elmúlt a rendkívüli körülmény, ami távol tartott minket a gyónástól, kötelességünk gyónásban is bocsánatot kérni Istentől.

Ima a tökéletes bánat fölindításához

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.