Kamaraerdei Kápolnánk lelki programjai (Cím: Budapest 1112, Kamaraerdei út 16/K):

 • A szentmisék rendje:
  • Hétfőn 8:00-kor
  • Kedden 6:40-kor
  • Szerdán 6:40-kor
  • A további szentmisék és szertartások idejét lásd a lenti táblázatban.
 • A hét folyamán meglátogatjuk az idősek otthonában élő betegeket és kiszolgáltatjuk a szentségeket azoknak, akik kérik.
 • A szent három napban használt (vásárolt) növényekre és virágokra adományokat szívesen elfogadunk és kérjük segítségeteket a nagytakarításnál, illetve a szentsír feldíszítésénél (nagycsütörtök délután és nagyszombat délelőtt).

Egyházi évünk, és egyben Húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő Nagyhéttel.

 • Nagycsütörtökön emlékezünk az Oltáriszentség és a papi rend szentségeinek alapítására. Az szentmisén majd két szín alatt áldoztatjuk a kedves híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás Ez után lesz lehetőség, a Getszemáni-kertben (Mária-teremben) – Jézushoz társulva – csendes virrasztásra, melyre számítunk feliratkozásotokra mostantól egészen csütörtökig a sekrestyénkben kitett íven.
 • Nagypénteken délután keresztutat járunk. Az esti szertartáson emlékezünk Urunk Jézus szerető keresztáldozatára a Passióval, a kereszt leleplezésével és a kereszthódolat szertartásával. Ezt követi a szentáldozás. Nagypéntek szigorú böjti nap.
 • Nagyszombaton reggel közös zsolozsmázásra és elmélkedésre várjuk a kedves híveket. A sötétben kezdődő vigíliai-szertartások a tűzszenteléssel indulnak és az igeliturgiával folytatódnak, melyet az allelujás szentmise és a feltámadási körmenet követ. A körmenetre mindenki hozzon gyertyát magával. A nagyszombati ünnepi szertartás, illetve a húsvétvasárnapi mise után lesz ételszentelés.
 • E Nagyhéten tehát várunk benneteket főképpen az alábbi időpontok szerint:
Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvétvasárnap Húsvéthétfő
Zsolozsma 9:30 9:30
Triduumos beszéd 14:45 10:00
Szentmise /  Liturgia 18:00 18:00 20:00 9:00 9:00
Szentség-imádás Mise utántól 24:00-ig 10:00-től 14:00-ig    
Keresztút 14:00
Gyóntatás 16:30-17:30 10:30-12:00
 • A liturgiában szolgálókat próbára hívjuk minden nap fél órával a szertartások kezdete előtt, illetve nagycsütörtökön 14:00-re és nagyszombaton 10:30-ra.
 • Húsvéthétfőn hajnali ½ 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi-kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz.
Elérhetőségünk: Kamaraerdei kápolna telefonszáma: 06-1-789-0445

A Kamaraerdei Kápolna és a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia vasárnapi Útravalója

 Útravaló a nagyhétre

Virágvasárnap

2019. április 14. OLVASMÁNY  Iz 50, 4-7

A próféta „Jahve szolgájáról” beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hallja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés. Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.” 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?  

SZENTLECKE  Fil 2, 6-11

Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetési: Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét Ezzel érdemelte ki, hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe. Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

EVANGÉLIUM Lk 22, 14-23, 56

A mai vasárnap a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét halljuk. Kövessük most mi is Jézust az alábbi keresztúton, amelyet Sík Sándor írt. Idézzük fel Megváltónk szenvedéstörténetének főbb állomásait.

 1. állomás – Jézust halálra ítélik

Elítélik őt, az ártatlanságot. Én érdemeltem ezt az ítéletet. Pilátus kijelenti, hogy nem talál benne bűnt, mégis halálra adja. – Mily figyelmeztetés számomra, hogy vigyázzak szavaimra: meg ne bántsak, gyanúsítsak, rágalmazzak mást ártatlanul.

 1. állomás – Jézus vállára veszi a keresztet

Jézus magára veszi a súlyos keresztet, – a mi terhünket, – türelemmel, megadással. – Aki követni akarja, az tagadja meg magát és vegye fel keresztjét. – Türelemmel, megadással akarom viselni keresztemet, vagyis minden szenvedést, kellemetlenséget, ami ér.

 1. állomás – Jézus először roskad le a kereszt alatt

A kimerült, agyongyötört Jézus nem bírja el a szörnyű terhet: bűneink súlya alatt a földre roskad. – Az ő szemléletéből kell mélységes bánatot meríteni, hogy megsirassam a magam elestét: bűneimet.

 1. állomás – Jézus édesanyjával találkozik

Minő szívszaggató fájdalom az anyának így látni szeretett gyermekét! – Minő keserű fájdalom a fiúnak édesanyja szenvedése! Ez a látvány tegye szívünket fogékonnyá a mások szenvedése iránt. Keltsen bennünk résztvevő szeretetet és a másokon való segítés eleven vágyát.

 1. állomás – Cyrenei Simon átveszi a keresztet

Simont úgy kényszerítették, hogy vigye a keresztet, de amint meglátja az Úr Jézus elgyötört arcát, elfogja a részvét és szíves akarattal, önként vállalja terhét. – Rám is százféle szenvedést, kellemetlenséget kényszerít az élet. Az Úr jézus iránti szeretetből, szabad akarattal, önként akarok vállalni mindent, és az ő nyomán akarok járni keresztemmel.

 1. állomás – Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét

A csőcselék dühével bátran dacolva lép Veronika édes Mestere elé, hogy enyhítse gyötrelmeit. – Ezt kívánja tőlem is az igaz szeretet. Nem akarok törődni másik hitetlenségével, gúnyolódásával, még fenyegetésével sem: én hű maradok Jézusomhoz, és az ő szent jegyeséhez, az Egyházhoz; imádsággal, szentséglátogatással, bízó hittel és szíve szerinti élettel fogom vigasztalni a másoktól elszenvedett fájdalmakért.

 1. állomás – Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt

Másodszor is leroskad bűneim terhe alatt. – Az én gyengeségem, az én gyávaságom okozta ezt: aki újra meg újra visszaesem egyszer meggyónt bűneimbe. – Állhatatos és erős leszek az én Jézusom iránti szeretetből!

 1. állomás – Jézus szól a síró asszonyokhoz

Mily nagy okom van nekem is, hogy magamon, lelkem elhanyagolt állapotán sírjak! Mily könnyen elaltatom lelkiismeretem szavát, mily könnyen feledem lelkem koldus voltát. – Az Úr Jézus komoly szava indítson alapos lelkiismeretvizsgálatra!

 1. állomás – Jézus harmadszor roskad le a kereszt alatt

Újra és újra leroskad az Úr: mivel én olyan szánalmasan, bukdácsolva járok a megismert igazság útján. Olyan szégyenletesen ragaszkodom bűnös szokásaimhoz! A véres kereszt legyen intőjelem: Inkább meghalni, de bűnt soha többé!

 1. állomás – Jézust megfosztják ruháitól

Ruházkodásban való hiúságom és könnyelműségem, evés-ivásban való kényességem: az vitte ennyire az Urat. – A kereszt alatt komolyságot és fegyelmet tanulok.

 1. állomás – Jézust keresztre szegezik

Énértem halt meg az Úr, a végtelen Isten, énérettem, semmiért. Feledhetném ezt valaha?! Homlokomon és szívemben a kereszt! „Ki szakaszt el tehát minket Krisztus szeretetétől?” (Róm 8,35)

 1. állomás – Jézus meghal a kereszten

„Mondá: Beteljesedett! És lehajtván fejét, kiadá lelkét.” (Jn 19,30) – Beteljesedett a nagy áldozat! Meg vagyok váltva, Isten fia vagyok és az örök boldogság várományosa. Imádunk téged Jézus, és áldunk, mert szent kereszteddel megváltottad a világot.

 1. állomás – Jézus testét leveszik a keresztről

A szent testet leveszik a keresztről és a fájdalmas Istenanya fogadja karjaiba. Ott találom meg az Urat őnála! Sohasem fogok elfeledkezni az Úr Jézus édesanyjáról, az én édes anyámról: a Boldogságos Szűzről.

 1. állomás – Jézust sírba teszik

Mint az új, tiszta sír az Úr testét, úgy kell tiszta szívembe fogadnom nekem is az Urat. Hozzám jön a szentáldozásban, az én szívemben akar lakást. Úgy akarok élni, hogy tetteimben meglássék mindig: Jézus lakik szívemben.