Velasio De Paolis C. S. bíboros, pápai megbízott levelet írt a Regnum Christi és a Krisztus Légiója Kongregáció tagjai számára, amelyben hangsúlyozza, hogy a Légiósok, a megszenteltek és a Regnum Christi tagjai egy nagy családot alkotnak és osztoznak ugyanabban a karizmában és küldetésben az Egyházban. A pápai megbízott egy közös gondolkodásra hívja a Krisztus Légiója és a Regnum Christi minden tagját.

 

Jöjjön el a Te Országod!

A Regnum Christi Mozgalom és a Krisztus Légiója Kongregáció tagjainak

Krisztusban szeretett testvéreim!
Amióta 2010 júliusában kineveztek a Krisztus Légiója Kongregáció pápai megbízottjává, tanácsosaimmal együtt kifejezetten a Légiónak és bizonyos problémáinak szenteltük a  figyelmünket, hogy elindítsuk azt, amit mint fő feladatot rám bízott a Szentatya: a Konstitúció felülvizsgálatát, mint a szerzetesközösség megújulási folyamatának meghatározó lépését. Ez alatt az idő alatt felmerültek egyéb problémák is, amelyekkel érdemben foglalkoztunk.Miután Ricardo Blázquez püspök úr Valladolid érseke lefolytatta az apostoli vizitációt, tanácsosaimmal együtt külön időt és figyelmet fordítottam a megszentelt életű személyekre, akik a Regnum Christi Mozgalom harmadik fokozatát alkotják. Ez a részleg, különösen a női ágmeghatározónak mondható odafigyelést igényelt részünkről, és elvonta a figyelmünket, nem is kis mértékben, magának a Légiónak a problémáiról. Fárasztó és összetett út ez, amely nem nélkülözte az összeütközéseket és sérüléseket sem. Ma már nyugodtabban állhatunk hozzá a dolgokhoz. A munka természetesen még nincs befejezve, de lefektetésre kerültek bizonyos alapok, amelyek reményre jogosítanak fel a jövőt illetően. Az Úr, aki mindvégig velünk volt és segített túllépni a nehéz pillanatokon, az elkövetkezendő lépések során sem fog magunkra hagyni bennünket. Már elkészült az  ideiglenes szabályzat mind a női mind a férfi megszentelt életűek számára. Széles körű konzultáció után kinevezésre kerültek a megszenteltek belső kormányzatának tagjai. Hosszú időt szenteltünk az ún. felvilágosító szakasznak a Regnum Christibe szóló hivatásról való gondolkodásra és megbizonyosodásra. Ez a szakasz nagyon hasznosnak bizonyult a megszenteltek elköteleződése szempontjából. Jelenleg is folyik az a munka, amely összegzi az ebből fakadó következtetéseket és megállapításokat, hogy ez alapján elkezdődhessen a Regnum Christi megszenteltjeinek életét meghatározó Alapszabályzat felülvizsgálata. Helyénvalónak találtam a megszenteltek számára segítségként felkérni a férfiak csoportja kísérőjének Gianfranco Ghirlanda atyát, a megszentelt nők mellé pedig Agostino Montan atyát.

Ezen feladatok végzése közben felfedeztünk egy másik, nagy jelentőséggel és súllyal bíró szép
valóságot, a Regnum Christi első és második fokozatát, amelyekre eddig kevés és elégtelen figyelem fordult. Az általam és tanácsosaim által Mexikóban, Spanyolországban, Brazíliában, Chilében valamint Olaszországban végzett látogatások során saját szemünkkel  meggyőződhettünk erről a szép, reménnyel teli valóságról.

Így végülis maguk a tények késztettek bennünket arra, hogy szembenézzünk a Regnum
Christinek az igehirdetésben és apostolkodásban elkötelezett teljes egészével: ez pedig a Krisztus Légiója Kongregáció, a Regnum Christi Mozgalom a maga világi és megszentelt életű (női és férfi) összetevőivel. Nyilvánvaló, hogy ezek a részek szoros kapcsolatban állnak egymással az apostoli küldetésen és a lelkiségen keresztül, ugyanazon karizmában részesednek, amelyet minden csoport a saját identitása alapján él meg: a laikus (világi) identitás alapján, ami a keresztségen alapszik, a megszentelt életű személyek identitása alapján, akik társulásos formában élik az evangéliumi tanácsokat a világban, és a szerzetes papok identitása alapján.

Azon az úton, amelyen most járunk, mindegyik csoport a saját nyomvonalán halad, saját identitásának világosabb és pontosabb meghatározása felé. A Légió, mint papok és szerzetesek
intézménye, a Konstitúciója felülvizsgálatával foglalkozik. A megszenteltek, miután elfogadták és megvalósították, legalábbis részben, az önkormányzat alapelvét, a Regnum Christiben megszentelt életet élők társulása Alapszabályzatuk felülvizsgálatára készülnek. Ugyanakkor néhány tartományban már szerveztek hasonló találkozókat az első és második fokozathoz tartozó tagoknak, hogy együtt gondolkodjanak a Mozgalom lelkületéről és küldetéséről. Maguk az első és második fokozathoz tartozó világiak is érzik annak szükségességét, hogy a saját alapszabályzatukat felülvizsgálják, vagy hogy pontosabban és naprakészebben újrafogalmazzák. Azonban olyan csoportokról beszélünk, akik az együttműködésre vannak hivatva, mivel egy közös karizmában részesülnek. Miközben mindegyik csoport halad előre a saját önmeghatározásának útján, úgy tűnik, hogy mindenképpen szükséges kialakítani egy közös platformot a karizmával és azokkal a szabályokkal kapcsolatban, amelyek szabályozzák a kölcsönös kapcsolatokat az Egyház életében és az apostoli munkában az egyes csoportok identitása szerint. Magától értetődőnek tűnik, hogy egy olyan fontos dologól van szó, amelyben minden érintett résznek el kell mélyednie a pápai megbízott és tanácsosainak kíséretében. Sőt, rájöttünk arra, hogy ez a téma a legjobb pillanatban merült fel az egyes csoportok folyamatában.

Konkrétan például, a Konstitúció felülvizsgálatát koordináló légiós központi bizottság
beszámolója többek között megemlíti, hogy néhány tartomány és közösség folytatni kívánja az
átgondolásra szánt témák közül az elsőnek az elmélyítését, ami a kongregáció természetével és
céljával, valamint karizmájával foglalkozik. A központi bizottság már kidolgozta a 2012-es év soros témáira vonatkozó vezérfonalakat, melyeknek a légiós közösségekhez való kiküldése folyamatban van. Az utóbbi két hónapban a bizottság igyekezett megtalálni a lehető legmegfelelőbb módot a konstitúció negyedik és ötödik részéről való gondolkodásra (a kormányzat és a kongregáció gazdálkodása a két téma). Különböző történelmi és kánonjogi okokból kifolyólag a jelenlegi szöveg kizárólag a szerzetesrendet említi. Tudatára ébredtünk annak, hogy nem lehetséges megfelelő és teljes módon gondolkodni a Krisztus Légiója kormányzatáról, apostoli munkájáról és gazdálkodásáról a Regnum Christi tágabb valóságának figyelembe vétele nélkül. Ugyanígy, szintén nem lehet elképzelni a Regnum Christit a Légióra való utalás nélkül. Ez a tény magától értetődik tekintve az apostolkodást és az apostoli munkák gazdálkodását.

Ezért helyénvalónak tűnt, hogy külön erről a témáról beszéljünk egy erre összehívott megbeszélésen Rómában, a pápai megbízott elnökletével, amelyen részt vett a Krisztus  Légiójának általános elöljárója és tanácsosai, a megszenteltek frissen kinevezett elöljárói valamint a pápai megbízott tanácsosai. Ez az értekezlet június 19-én volt. A lényeget illetően nagykörű volt az egyetértés. A konstitúcióról való közösségi gondolkodás eredményeit elemezve tisztán kitűnt, hogy szinte minden légiós elismeri és értékeli a kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom között fennálló mély egységet. Éppenséggel úgy gondolják, hogy olyan valóságról van szó, amely egyazon karizmából ered és amelyhez szerzetesek, megszenteltek valamint első és második fokozatú világiak tartoznak. Mindannyian elismerik a közös eredetet, és hogy egyazon a céljuk és küldetésük, ugyanazt a lelkiséget élik, mindenki azon életállapot és körülmény szerint, amelyre Isten meghívta.

Szintén világosan elismerést nyert, hogy a megszentelt élet a Regnum Christiben ajándék az
Egyház és mindazok számára, akik életüket szentelték az Úrnak és testvéreik szolgálatának. Egy olyan értékes dologról van szó, amit becsülnünk és védelmeznünk kell, hogy letisztuljon és kifejlődjön az Egyház és a világ javára. Emellett az első és második fokozathoz tartozó tagok a saját életüket gazdagítják a Mozgalom lelkiségében és programjain való részvételük által, és ezzel egy időben nagylelkűen részt vesznek a sokféle evangélizációs apostoli tevékenységben, amelyek között némelyik nagyon nagy horderejű.

Következésképpen mindannyian egyetértenek abban, hogy szükség van a közös gondolkodásra a Regnum Christi identitásáról, a Mozgalom mindenki számára közös elemeiről valamint azokról, amelyek az azt összetevő csoportok sajátjai.

Szükségesnek látszik, hogy a konstitúcióról és az alapszabályzatokról való gondolkodás a
továbbiakban a különböző csoportok összehangolásával folyjon. Együtt, sietség nélkül. Megállapításra került, hogy a megszentelteknek időre van szükségük, és hogy káros lehet figyelmen kívül hagyni a közös gondolkodás ritmusát.

Csak az egész test, az egy család identitásán és küldetésén való gondolkodásból kiindulva lesz lehetséges jobban meghatározni az egyes összetevők sajátosságait és a közöttük fennálló kapcsolatokat. És végül így lehet majd megfelelően gondolkodni azokról vezető szervekről és arról a gazdálkodásról, amely leginkább tükrözi a Regnum Christi egészének egységét, valamint a különböző csoportok szükséges autonómiájáról.

Úgy gondoljuk helyesnek, hogy a légiósok és Regnum Christi többi tagjának folyamatának arról a közös karizmatikus valóságról való gondolkodással kell kezdődnie, amelyben az  egyházon belül részt vesznek. Mostanáig ez a közös valóság még nem képezte kifejezett módon a gondolkodás tárgyát ebben a folyamatban.

Tudatára ébredtünk, tehát, hogy végig kell gondolni a Regnum Christi különböző összetevőit
a történelemből, az identitásból, a közös lelkiségből és a közös küldetésből kiindulva, és a szerint a sajátos szerep szerint, amely az egyes részekre az egészben jut.

Nem valami új dolog létrehozásáról van szó, hanem az a cél, hogy értelmezzük és megújítsuk
azt, ami már létezik az egyházi elismerés szerint, amiben a Krisztus Légiója Kongregáció és annak Konstitúciója valamint a Regnum Christi Mozgalom és alapszabályzata részesült 1983-ban és 2004-ben.

Mindezt végiggondolva az a döntés született, hogy szánjunk egy rövid, de intenzív időszakot a légiósok és a Regnum Christi többi tagjai közötti közös gondolkodásra. Ehhez szükséges lesz előkészíteni egy szövegvázlatot és utána arról közösen gondolkodni. Úgy is lehet mondani, hogy egy „általános szabályzat” vagy „alaptörvény” vagy „közös regula” kidolgozásáról van szó a Regnum Christi minden tagja számára, beleértve a légiósokat. A szóban forgó szöveg vezetné a mindenkire vonatkozó közös gondolkodást.

Úgy találtam helyénvalónak, hogy konstitúció felülvizsgálatát koordináló központi bizottságot
kérjem fel arra, hogy dolgozza ki az első szövegjavaslatot. Már dolgoznak ezen az első változaton a Regnum Christi különböző csoportjainak tagjai részvételével. Szintén figyelembe veszik azt az
anyagot, amit a „felvilágosító szakaszban” a megszenteltek római, mexikói és brazíliai találkozói
eredményeztek, valamint egyéb olyan javaslatok, amelyeket a Mozgalom tagjai küldtek nekünk. Ha minden jól megy, ezt a javaslatot szeptemberben a pápai megbízott elé tárják, hogy ő
megvizsgáltassa azt a Légió általános tanácsával és a megszenteltek elöljáróival, az akkorra
megfogalmazásra kerülő irányelvek szerint. Az ezt követő lépésről majd azután születik iránymutatás, miután kiértékelték a szöveg első változatát.

Mindeközben a Mozgalmat alkotó minden csoport folytathatja a saját munkáját: a légiósok a
szerzetesekre vonatkozó szabályok szerint, a megszenteltek és a többi tag a saját szabályzatuk
szerint, odafigyelve ugyanakkor az egymás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozni kell az egység alapelveit, miközben meghatározásra kerül az egyes részek sajátossága.

Abban az esetben, ha segítségül szolgálhat a közös gondolkodáshoz, megindul majd egy történelmi kutatás a Regnum Christi Mozgalom eredetéről.

Miközben a felülvizsgálaton dolgozunk, az élet folytatódik a Légióban és a Regnum Christiben. Most egy köztes időszakban vagyunk, ami szükségszerűen ideiglenes, és amelyhez sok türelem, együttműködés és szolgálatkészség kell mindenki részéről. Nem egy törvényen kívüli időszakról van szó. Ahol másképp nem rendelkeztünk, ott továbbra is érvényben vannak a jelenlegi szabályok és a Krisztus Légiója Konstitúciója.

A felmerülő konkrét problémákat a hatáskörrel bíró szervek elé kell vinni a mostani szakaszt jellemző lelkület szerint, esetlegesen fordulva a segítségükre kijelölt egyéb fórumokhoz.

Nem fejezhetem be ezt a levelet anélkül, hogy hálát ne adnék Istennek, hogy világosságával
és erejével mellettünk áll ezen az úton. Az én és a tanácsosaim feladata, hogy segítsünk, nem hogy helyettesítsünk benneteket. A ti feladatok végigjárni ezt az utat, Isten akaratát nyitottan és felelősségteljesen keresve. Adja meg az Úr mindannyiatoknak a hivatásotokban és  küldetésétekben való végső állhatatosság kegyelmét!

Máriára bízom a Regnum Christi minden tagját, minden apostoli munkáját és kezdeményezését. Egyesüljünk még jobban az imában, hogy erőteljesen és nyitottan tudjunk együttműködni a Szentlélekkel ebben a kegyelemteljes időszakban, amelyben az Úr akaratából élhetünk. Szívesen állok mindannyiatok rendelkezésére. Áldásomat küldöm mindannyiatokra.

Róma, 2012. július 11. Szent Benedek ünnepén

Maradok tisztelettel Krisztusban,

Velasio Card. De Paolis, C.S.

Az eredeti levél olasz nyelven íródott.

A levél pdf formátumban letölthető innen:

Delegatus levele a RC tagjaihoz 20120711