Általános gyűlés_2018

Sajtóközlemény

Regnum Christi – Krisztus Légiója

Dátum: 2018. dec. 6.

Tárgy: A Regnum Christi általános gyűlésének lezárása: Közös vezetés és szavazati jog a világi tagoknak

A Regnum Christi általános gyűlésének lezárása: Közös vezetés és szavazati jog a világi tagoknak

December 6-án este lezárult a Regnum Christi általános gyűlése Rómában, mely még november 19-én kezdődött.

Az általános gyűlés 91 küldött részvételével zajlott: 37 Krisztus Légiósa (40,6%; 16 hivatalból, 21 választott), 30 világi tag (33%; 1 hivatalból, 29 választott, közülük 13 nő és 17 férfi), 18 megszentelt életű nő (20%; 6 hivatalból, 12 választott), 6 megszentelt férfi (6,4%; mind a hatan hivatalból). A küldöttek 14 különböző országból érkeztek: Argentína, Ausztria, Brazília, Kanada, Chile, Olaszország, Mexikó, El Salvador, Spanyolország, USA, Fülöp-szigetek, Franciaország, Venezuela és Németország.

Jelen volt P. Gianfranco Ghirlanda SJ, a Regnum Christi statútumának (alapdokumentum, a ford.) felülvizsgálatával megbízott pápai asszisztens. Nyitóbeszédében a statútum alapelveiről szólt, és hangsúlyozta a Regnum Christi négy ágának egymást kiegészítő jellegét: „Egy hosszú út végén járunk, amely legalább hat évig tartott és sok energiát igényelt. Köszönetet mondunk mindenekelőtt azoknak, akik sok fáradsággal, lelkesedéssel és türelemmel minden részterületi lépést összefoglaltak és a szövegtervezet elkészítését segítették. Keressük a Regnum Christi számára a leginkább alkalmas egyházjogi formát, hogy minden ág önállóságát és közösségben való egységét megőrizhessük. Ez elsősorban bizalmat jelent Istenben, aki vezet minket.”

Az általános gyűlés fő célja az volt, hogy a jövőbeli Regnum Christi Föderáció új általános alapdokumentumát és a Regnum Christi világi tagságának alapító okiratát elkészítsék és elfogadják.

A „Regnum Christi Föderáció” megalapítása

A Regnum Christi azt kéri a Szentszéktől, kánonilag (a feltételeknek való megfelelés okán) ismerje el olyan Föderációként, melyet Krisztus Légiósai, a Regnum Christi megszentelt életű férfi és megszentelt életű női tagjai együtt alkotnak és vezetnek kollegiálisan, tanácskozási jogot biztosítva a világiaknak, akik egyénileg csatlakoznak a Föderációhoz. A Regnum Christi ezzel annak az útnak a célegyenesébe ért, amelyen 2010 óta jár az Egyház segítségével, hogy megtalálja a valós működésének megfelelő jogi kereteket, és megalkossa azt az új alapokmányt (statútum), amit a Szentszéknek és a megfelelő egyházi hatóságoknak most benyújt.

A Regnum Christit Krisztus Légiósai, a megszentelt életű nők és a megszentelt életű férfiak, valamint a világiak alkotják. A Szentszék felé elfogadásra most benyújtott alapszabályzat leírja azt a metszési pontot, amelyet a közösségben ez a négy hivatási ág a karizma, a közös misszió, a lelkiség, a tagság, a szervezet és a vezetés tekintetében közösen ismert fel.

A megújulás elmúlt nyolc éve során Krisztus Légiósai új konstitúciót dolgoztak ki, melyet Ferenc pápa 2014 februárjában jóváhagyott.

José Rodríguez Carballo OFM kúriai érsek (Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának titkára) csak 2018. november 27-én tudta a Regnum Christi megszentelt nők és férfiak kánoni elismeréséhez szükséges hivatalos egyházi dokumentumokat átnyújtani. Mindkét határozat tartalmazza közösségeik „apostoli élet társaságaiként” való elismerését, csakúgy mint a kapcsolódó alapdokumentumokét.

Ezenkívül a Regnum Christi világi tagjai is kidolgozták alapszabályzatukat a 2018-as általános gyűlésük alkalmával, ami egy másodlagos jogszabályozással közvetlenül a Regnum Christi általános alapszabályához kapcsolódik.

Közös felelősség

A statútum felülvizsgálati folyamata során világossá vált továbbá, hogy a Regnum Christi mind a négy hivatási ága felelős a közös karizma megőrzéséért, és hogy a közösségben minden ág önállóságának értéke és a saját kánoni formájának jelentősége elismertséggel bír.

A Krisztus Légiója a Regnum Christihez tartozik

A megújulási folyamat során a Krisztus Légiója szerzetesközösségnek a Regnum Christihez való elválaszthatatlan hozzátartozása megerősítést nyert a Krisztus Légiója nagykáptalanján 2014-ben (CCG 2014, 2) és a 2018 áprilisi nagykáptalan közleményében is (CCG 2018, 2).

Közös (kollegiális) vezetés, beleszólási és tanácskozási jog a világi ág számára

A Föderáció vezetésében való együttműködés (kollegialitás) szintén nagy újításnak számít. Ez előrelépés és egyben a hatalomgyakorlás megújult formájának kifejeződése a Regnum Christi közös missziójának szolgálatában. Híven tükrözi a közösségi lelkületet és a hivatások egymást kiegészítő jellegét, miközben megmarad minden hivatás önállósága.

A Föderáció vezető szervezetének megnevezése „vezetői tanács” lesz. Olyan igazgatók alkotják ezt, akiket a megszentelt ágak delegálnak (Krisztus Légiósai, megszentelt nők és megszentelt férfiak), valamint két fő, világiak által delegált, akik beleszólási és tanácskozási joggal rendelkeznek.

A világiak kifejezték a jelentőségét a Regnum Christiben és az Egyházban megélt világi identitásuk megerősítésének, mert ők „szükségét érzik annak, hogy a jövőben a Regnum Christi jogi identitása és karizmatikus realitása közötti harmóniában növekedjenek”.

A megújult és közös lelkiség kifejezése

Az alapdokumentum – az eddig említetteken felül – kifejezését adja a megújult és közös lelkiségnek, valamint az apostoli tevékenységek (munkák) közös alapelveinek. A Regnum Christi lelkiségének alapjait is világosan megfogalmazza. A tagok arra törekednek, hogy a megszentelődés és az apostoli munkák révén „megadják Istennek a tiszteletet, és Isten országát jelenvalóvá tegyék az emberek szívében és a társadalomban” (EFRC7).

Egyhangúlagos elfogadás (ratifikálás)

A Regnum Christi Föderáció statútuma az általános gyűlésen 58 szavazattal, 2 ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadásra került. A megszentelt nők és férfiak általános gyűlésein egyhangúlag történt ennek elfogadása. Krisztus Légiósainak általános gyűlésén 59 elfogadó szavazat mellett egyetlen tartózkodó szavazattal valósult meg a ratifikálás.

A Regnum Christi három megszentelt ágának legfelsőbb döntéshozói grémiumain (Krisztus Légiósainak nagykáptalanja és a Regnum Christi megszentelt nők és megszentelt férfiak általános gyűlései) 2018. december 6-án formálisan is kifejezték szándékukat, hogy megalapítsák a „Regnum Christi Föderációt”, és aláírták az elfogadásra és közzétételre váró statútumot. Ez most a Szentszék felülvizsgálatára és jóváhagyására vár.

A megújulás útja egy széleskörű részvételen alapuló folyamat volt, melyben 2010 óta a Regnum Christi négy ágából mintegy 22.000 tag vehetett részt.

***

Részletesebb információk a felülvizsgálati folyamatról és az általános gyűlésről, valamint fotók az Interneten itt találhatók:

https://rcdasbinich.info/
https://www.flickr.com/photos/regnumchristi/
Általános gyűlés_2018