A decemberi általános gyűlés végezetével a megszentelt nők a következő levéllel fordulnak a Krisztus Légiósaihoz, a megszentelt férfiakhoz és a Mozgalom minden világi tagjához.

___________________________________________________

Jöjjön el a Te Országod!

REGNUM CHRISTI MOZGALOM
______

A MEGSZENTELT ÉLETŰ NŐK ÁLTALÁNOS GYŰLÉSE

Róma, 2013. december 19.

A Krisztus Légiósainak, a laikus megszentelt férfiaknak és a Regnum Christi világi tagjainak

Kedves Regnum Christi-családtagok!

Ezek után az élményekkel teli, útkereséssel, az imában és egymásban megszólaló Szentlélekre való odafigyeléssel eltöltött napok után mi, a megszentelt nők, akik részt vettünk az első általános gyűlésünkön, szükségét érezzük annak, hogy néhány szívből jövő szóval forduljunk a Regnum Christi egész családjához.

Abból szeretnénk kiindulni, ami világosan megmutatkozott és megerősödött a megújulási folyamat ezen szakaszának végeztével: Isten terve szépségének hálás felismerése. Ajándéknak ismerjük el a Regnum Christit és benne a női megszentelt életre szóló hivatást. Újra felfedeztük ennek identitását és küldetését, és alázattal tekintünk rá, mint egy ajándékra, amelyet azért kaptunk, hogy az Egyház szolgálatába állítsuk. Bízunk abban, hogy ez a mű Istentől származik, és Ő maga vezette ezt a folyamatot és vezet bennünket továbbra is. Szeretnénk továbbra is megélni ezt az ajándékot, szüntelenül nyitottan a Lélek szavára.

Először is szeretnénk köszönetet mondani:

  • Köszönetet mondunk az Egyháznak, amely jó anyaként hitt és újra megláttatta velünk Isten ezen művének szépségét minden gyengeség és hiba ellenére.
  • Megköszönjük Velasio De Paolis bíborosnak és tanácsosainak, különösen Agostino Montan atyának a nekünk nyújtott feltétlen támogatást. Nemcsak abban segítettek, hogy ez a megújulási folyamat formát öltsön, hanem sokak számára az ő jelenlétük volt a biztosíték, hogy megújult bizalommal tudják tovább járni ezt az utat.
  • Köszönjük a megszentelt életű testvéreinknek és a Regnum Christi család minden tagjának, hogy kitartottak a megpróbáltatásokban. Együtt szenvedtünk és együtt növekedtünk érettségben és szeretetben.
  • Szeretnénk kihangsúlyozni hálánkat az idősebb testvéreink, a megszentelt nők első generációi felé, akik hittek Isten tervében és vitték azt előre sok erőfeszítéssel és hűségesen.
  • Köszönetet mondunk a Krisztus Légiójának, amellyel együtt születtünk, és amelytől olyan sokat kaptunk. Hálával fordulunk különösen azon légiós atyák felé, akik közelről és elkötelezetten kísértek bennünket végig ezen az úton, és akik alázattal és sokszor nagy lemondással kiszolgáltatták nekünk a szentségeket és képeztek bennünket. Nagyra értékeljük állandó készenlétüket az apostoli küldetésre, doktrinális megbízhatóságukat és a Tanítóhivatal iránti hűségüket, papi szívüket és hogy Isten emberei. Mindez felbecsülhetetlen hozzájárulás a Regnum Christi egész családja részére.
  • Köszönetet mondunk fivéreinknek, a megszentelt férfiaknak, akiket az utóbbi években fedeztünk fel, akikkel együtt vettünk részt a megvilágosító szakaszban és a szabályzat felülvizsgálatában és kidolgozásában, és akikkel találkoztunk a közös küldetés véghezvitelében. Közelségük, józanságuk és tanúságtételük nagy lendületet adott ebben az időszakban.
  • Köszönetet mondunk a Mozgalom világi tagjainak, akik igazi testvérnek, támasznak és lelkesítő erőnek bizonyultak ezen az úton. Köszönjük, hogy megengedték, hogy végigmenjünk ezen a folyamaton, és bíztattak bennünket a végig vitelére, vállalva az ezzel járó következményeket. Köszönjük azt is, hogy még a legnehezebb pillanatokban sem szűntek meg bízni bennünk.

Elismerjük, hogy Isten terve elhomályosult az általunk elkövetett hibák miatt, amelyek fájdalmat okoztak. Vállalni akarjuk a felelősséget és szeretnénk bocsánatot kérni:

  • Akaratlanul elkövetett hibáinkért olyan területeken, mint a hatalom gyakorlása, a hivatástisztázás, a képzési folyamatok és a küldetés megvalósítása. Bár ilyen hibák bármely esendő és véges emberek alkotta intézményben előfordulhatnak, mégis őszintén fájnak nekünk.
  • A megújulási folyamat évei alatt elkövetett mulasztásainkért: hogy nem voltunk elég nyitottak a párbeszédre és a meghallgatásra; hogy bizonyos pillanatokban bizalmatlanul álltunk hozzá a dolgokhoz, vagy, akaratlanul, zavart keltettünk a családban.
  • Mindazokért az alkalmakért, amikor nem tudtuk eléggé megköszönni a támogatásotokat és a közelségeteket, valamint amikor ki kellett vonulnunk valamelyik városból vagy országból, és ezt elégséges magyarázat nélkül tettük.

Egy különösen fájdalmas pont számunkra azon testvéreink távozása, akik nem folytatták velünk az utat. Mindannyiukat szeretnénk belevenni az itt kifejezett bocsánatkérésbe, kinyilvánítani feléjük mély hálánkat és elismerésünket mindazért a jóért, amit véghezvittek, és mindazért, amit megtanítottak nekünk. Bízunk Istenben, biztosak vagyunk abban, hogy Ő szövi a szeretet történetét mindegyikükkel, és tudatában vagyunk annak, hogy az Ő útjai nem a mi útjaink.

Úgy gondoljuk, hogy ez a megújulási folyamat még fényesebben megcsillogtatta Isten tervének szépségét azáltal, hogy felfedeztük annak jelentőségét, hogy egyazon lelkiségi család vagyunk, és új módon tanultuk meg értékelni az ezt alkotó hivatások mindegyikének gazdagságát. Szép volt megérteni, hogy a Regnum Christin belüli minden egyes hivatásnak megvan a saját identitása, és ugyanakkor nem érthető a többiekre való hivatkozás nélkül. Felfedeztük, hogy minden egyes hivatás csírájában már ott található a többiekkel való közösségre szóló hívás.

Szeretnénk megújítani és megerősíteni az Istenbe és egymásba vetett bizalmat, és kifejezni az elkötelezettségünket aziránt, hogy tovább keressük a kiengesztelődés útjait, különösen a Regnum Christi családjával.

Szeretnénk továbbhaladni a mély megújulás útján, hogy a Mozgalom jövőjét az evangéliumra alapítva építsük. Szeretnénk olyan képzési folyamatokat kialakítani, amelyek a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapulnak, a kiteljesedéshez segítve minden egyes személyt; szolgálatkészen, alázattal és készségesen átadni magunkat a Krisztus Országa terjesztésére irányuló küldetésünknek. Szeretnénk továbbá megélni és erősíteni a közösségi és családi lelkületet a Regnum Christiben szavainkkal és tetteinkkel tanúságot téve a felebaráti szeretetről, és támogatva a nyitottságot és a párbeszédet a személyes kapcsolatokban; küzdeni azért, hogy következetesen és mélyen megéljük a hivatásunkat, legyünk Istenhez tartozó nők és másokért éljünk a küldetésünkben.

Szeretnénk kérni benneteket, hogy kísérjetek továbbra is a megújulás útján, hiszen azt nem tudjuk végigjárni nélkületek. Ez az egész Regnum Christi útja, amit együtt és egymást kiegészítve kell megvalósítanunk. Megértéseteket és segítségeteket kérjük a következő évekre, hiszen a Regnum Christiben megélt női megszentelt hivatás megszilárdítása még sok odafigyelést igényel, és mert vállalnunk kell azt a tényt, hogy nem tudunk jelen lenni annyi helyen, amennyin szeretnénk és megfelelő lenne.

Ugyanakkor szeretnénk felajánlani a segítségünket a ti megújulási folyamataitokhoz, most főleg az első és második fokozatú tagoknak a szabályzatuk kidolgozásában, valamint az identitásuk és küldetésük elmélyítésében, hogy közösen haladjunk előre Regnum Christi egészének kialakításában.

Hisszük, hogy együtt, a kegyelem elsőbbségének tudatában tudjuk majd vállalni azokat a lelkesítő kihívásokat, amelyek hivatásunk és küldetésünk megvalósításában várnak ránk. Szeretnénk megújítani az életszentség mellett szóló döntésünket az Egyház szolgálatának ezen az útján.

Végezetül pedig meg kell mondanunk, mennyire szeretünk benneteket, és milyen boldogok vagyunk, hogy ehhez a nagy családhoz tartozunk. Összeköt bennünket a karizma és a küldetés, hogy elterjesszük Krisztus Országát és hirdessük evangéliumát az egész világon.

Szeretettel és imával,

Regnum Christi megszenteltek