2014. január 8-án kezdődik a káptalan a római generálisházban.

Velasio De Paolis bíboros, a Krisztus Légiója és a Regnum Christi Apostoli Mozgalom pápai megbízottja október 4-én levelet intézett a szerzetesrend minden tagjához, amelyben rendkívüli egyetemes káptalan* összehívásáról tájékoztatott 2014. január 8-i kezdettel. Ezzel 2014 első felében lezárul a közösség majd három és fél éves időszakot felölelő megújulási folyamata. XVI. Benedek pápa 2010 nyarán a pápai megbízotti kinevezéssel egy időben megbízta Velasio De Paolis bíborost a rend konstitúciójának felülvizsgálatával, és a rendkívüli egyetemes káptalan lebonyolításával, mint a megújulási folyamat leglényegesebb lépéseivel.

Mostani levelében Velasio De Paolis bíboros arra emlékeztet, hogy a Szentatya megbízásából 2010 óta vezeti a Krisztus Légiója kongregációt. Bár a Szentatya nem tűzött ki meghatározott időkeretet, már az elején látható volt, hogy szükség lesz legalább három évre ennek az útnak a végigjárásához. A bíboros most látja elérkezettnek a pillanatot, hogy a XVI. Benedek pápa által előírt rendkívüli egyetemes káptalant összehívja.

 „Teljesen tudatosan arra a napra időzítettem ezt a pillanatot, amikor az Egyház Assisi Szent Ferencre emlékezik. Ezt a fontos eseményt, amely a konstitúciók felülvizsgálata és a lelki megújulás hosszú útjának végét jelenti, Assisi „Isten szegénykéjének” oltalmába akarom ajánlani” – írja De Paolis bíboros.

A rendkívüli egyetemes káptalan, melyet maga a bíboros fog vezetni, Rómában zajlik majd, itt fogja megkezdeni a rend vezetése 2014. január 8-án ezt a munkát. Az egyetemes káptalan az egész rendi közösséget fogja képviselni, és „a szeretetben való egység valódi jelévé kell válnia” (c. 631 § 1 CIC). Hivatalból részt vesz az általános rendfőnök, az általános tanács tagjai, az általános vagyonkezelő; az általános prokurátor, az általános titkár, az általános tanulmányi felelős, valamint a kilenc tartományfőnök. A többi küldöttet, akik a teljes létszám több mint kétharmadát teszik ki, a különböző tartományok légiósai választják majd a következő hetekben.

A káptalan két fő feladata a rend új általános vezetőségének megválasztása és a konstitúció felülvizsgálatának lezárása. Ez az oka a megválasztott küldöttek nagyobb létszámának, mert így lehetséges csak az egész szerzetesközösség reprezentatív képviselete.  A levél ezek után az ebből következő választási módszereket fogalmazza meg, amelyekkel a küldöttek kiválasztásra kerülnek.  Ahogy az Egyházi Törvénykönyv előírja, „nem csak a tartományok és a helyi közösségek, de az egyes tagok is szabadon elküldhetik óhajaikat vagy javaslataikat az egyetemes káptalanra”A konstitúciót a felülvizsgálat lezárása után az egyetemes káptalan nyújtja be Ferenc pápának végleges. Jóváhagyásra.

A bíboros bátorító szavaival zárja a levelet: „Készítsük fel lelkünket a kegyelem pillanatára azzal, hogy kérjük a Szentlelket, hogy álljon mellettünk, és a Boldogságos Szűz Mária járjon közben értünk.”

A Krisztus Légiója rendkívüli egyetemes káptalanját megelőzően, még ebben az évben megtartják mind a megszentelt életű nők mind a megszentelt életű férfiak megtartják általános gyűlésüket. Ezekre a megújulási folyamatban mérföldkövet jelentő eseményekre szintén Rómában kerül sor. A férfiak november 25. és december 1-je között tartják a gyűlésüket. A megszentelt életű nők küldöttei pedig, Velasio De Paolis bíboros hozzájuk intézett levele szerint, amelyben a gyűlést összehívja, december 2-15. között ülnek össze. Ezeknek a gyűléseknek a fő feladata a Regnum Christi Mozgalom két megszentelt életű ága saját statutumainak, azok szövegének a jóváhagyása, valamint az általános vezetőség megválasztása. Mindkét gyűlést nyolcnapos csendes lelkigyakorlat előzi meg.

A megszentelt életű nők és férfiak számára az utóbbi hónapok történelmi jelentőséggel bírtak, hiszen a pápai megbízottól azt a feladatot kapták, hogy identitásukat meghatározva dolgozzanak egy szövegjavaslatot a saját alapszabályzatukra. A szöveg első változatát az év első felében a helyi közösségek átolvasták és véleményezték. Az így beérkezett javaslatok alapján készült újabb szövegváltozatot a napokban kapták kézhez. Ennek elfogadásáról és a lehetséges módosító javaslatokról az ezekben a hetekben összeülő tartományi gyűlések döntenek. Ezenkívül természetesen minden megszentelt elküldheti saját észrevételeit a statutum szövegét kidolgozó bizottsághoz. A mi tartományunk küldötteinek gyűlése október 14-20. között lesz Írországban, amelyen hivatalból Vadász Kinga is részt vesz.

A megszenteltek kérik, hogy imáikkal támogassuk őket ezekben a fontos lépésekben, kérve a Szentlélektől az útmutatást.

* Káptalan = a szerzetes közösség vagy rend közügyeket tárgyaló gyűlése.  (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)