Szentírási idézet: Róm 8,13-19

Bevezető ima: Jézusom! Kérlek, add meg ma a kegyelmet, hogy átérezzem a Te örömödet, amellyel bennünket megváltottál!

Elmélkedés:

„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.”  Nagyobb a felelősségünk annál, minthogy Isten segítségével csupán saját boldogulásunkon és üdvösségünkön munkálkodjunk! „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mt 16,15) Igen, sokszor nagyon nehéz túllépnünk saját nehézségeinken, problémáinkon, betegségeinken, és mindezek ellenére Jézus szeretetét hirdetni a környezetünkben élőknek. Megfigyeltük-e már, hogy amikor mégis sikerül a saját dolgainkat a háttérbe szorítva áldozatot vállalni másokért, Isten ezeket az önmegtagadásainkat mindig bőségesen megáldja valamilyen formában? Lehet, hogy csak jóval később, s lehet, hogy egészen meglepő módon… Erről a küldetésünkről elmélkedett Ferenc pápa is 2019. évi nagyböjti üzenetében: Ha az ember Isten gyermekeként él, ha megváltott személyként él, aki hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, és fel tudja ismerni és a gyakorlatban meg tudja valósítani Isten törvényét, kezdve attól, amely beleíródott szívébe és a természetbe, akkor jót tesz a teremtett világnak is, együttműködve megváltásában.” Ezt az utat kezdte meg számunkra Jézus, amikor megtestesülésével „belépett a teremtett világ pusztaságába, hogy az ismét az Istennel való szeretetközösség kertjévé váljon, amilyen volt a kezdetek bűne előtt (vö. Mk 1,12-12; Iz 51,3).” Ezért a mi feladatunk „ugyanennek az útnak a végigjárása, hogy elvigyük Krisztus reménységét a teremtett világnak is”. Ferenc pápa határozottan felhív bennünket arra, hogy: „Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra irányuló figyelmet! Váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul, és ezzel az Ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” Fodor Ákos Haiku című kötetében írja: „Egész életünk, mindenünk sugárzó lehetne, ha mernénk hasadni.” A Golgota kősziklája megrepedt, meghasadt nagypénteken, a jeruzsálemi templom függönye kettéhasadt Jézus halálakor, amikor a lándzsa megnyitotta az Ő szívét. A bűn miatt meghasadt életünket az ő meghasadt szíve és élete menti meg és gyógyítja meg. Merjünk elrejtőzni ebben a hasadékban! Merjünk több időt tölteni az Oltáriszentség előtt! Merjünk imádkozni és sugárzó emberekké válni! Merjünk mi is megtöretni és nem meghasonlott életet élni, hanem mások üdvösségéért a szívünkben meghasadni! Akkor a bennünk élő Jézus ereje, az új élet ereje nagyobb változásokat fog eredményezni bennünk és környezetünkben, mint egy szupernova csillag felrobbanása!

„Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” Jézus mindannyiunkat egy lángoló, tanúságtevő életre hív! Ki lehet „emberhalász”? Potenciálisan mindenki, akit a keresztségben, bérmálásban elpecsételt az Úr magának. Valóságban azonban az:

– aki nem fél az áldozathozataltól és a nehézségektől,

– aki hittel együtt munkálkodik Jézussal és nem adja fel akkor sem, ha a halászata nem sikeres,

– aki kéri és hagyja, hogy az Úr munkálkodjon benne és rajta keresztül,

– aki, mint a tanítványok, képes lemondani dolgokról, ha kell sok mindenről, és ha kell mindenről, hogy a Halászmesterrel együtt halásszanak a lelkek üdvösségéért,

– aki átélt vagy látott isteni csodát, mély találkozást Istennel, és szeretné, ha mások is átélnék ugyanezt,

– aki ezekben megtapasztalta, hogy ki az Isten és ki az ember, és ezért eltöltötte a helyes önismeret, az alázat és a Szent Isten félelme.

Az ilyen ember már tudja, hogy miért jár önként és dalolva a gyóntatószékbe akkor is, ha nincsenek halálos bűnei. Kérjük a Szentlélek megvilágosítását és segítséget ahhoz, hogy magunk is egyre alkalmasabbá váljunk az evangélium hirdetésére!

Vajon nincs-e a családomban is elveszett halacska, akiről már lemondtam?  Akarok-e érte áldozatot hozni, hogy Jézussal kimentsem őt az orvhalász hálóiból?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Jézus, minden értem hozott áldozatodat! Áldj meg, hogy higgyek benne, hogy az én szívembe is bele akarod ültetni a te lángoló szeretetedet minden ember iránt!

Elhatározás: Mindennap elmondok legalább egy fohászt azért, hogy növekedjen bennem a vágy arra, hogy másokat közelebb vezessek Istenhez.