Regnum Christi Isten Ajándéka

A Regnum Christi egy apostoli mozgalom az emberek és az Egyház szolgálatában. Karizmája azonos a Krisztus Légiósainak lelkiségével. Napjainkra kb. 70 000 tagot számlál, köztük fiatalokat és felnőtteket, diakónusokat és papokat, a világ 30 országából.

A Regnum Christi Mozgalom tagjai olyan katolikus hívek, akik a keresztségi ígéreteikből fakadó, az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat intenzívebben akarják élni, ezért – az Egyház évezredes hagyományának megfelelően és szabadságuk teljes birtokában – összefognak, hogy egymást kölcsönösen segítve válaszoljanak az életszentségre szóló egyetemes meghívásnak, és hogy tevékenyen részt vegyenek az evangélium hirdetésében. A Regnum Christi a számos katolikus mozgalmak és egyesületek egyike. A Regnum Christi tagok egyazon karizmában osztoznak, amely serkenti keresztény életüket, a helyi és az egyetemes Egyházban történő szerepvállalásukat és a mások iránti önátadásukat.

A világszerte közel 70.000 Regnum Christi-tag túlnyomó többsége világi hívő – fiatalok és felnőttek, egyedülállók és házasok –, akik keresztségi ígéreteikből fakadó, az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat intenzívebben akarják élni. A világi tagok különböző mértékben köteleződnek el. Vannak, akik mint önkéntesek egy vagy több évet adnak életükből, mások teljesen Isten és testvéreik szolgálatára szentelik magukat. Ezenkívül a Regnum Christi soraiban találhatók püspökök, világi papok, diakónusok és szeminaristák is, akik a Mozgalom nyújtotta lelkiséggel és apostoli módszerekkel kívánják gazdagítani lelki életüket és egyházi szolgálatukat.

Ifjúság

A Krisztus Légiója és a Regnum Christi egyaránt arra törekszik, hogy a fiatalok megismerjék és szeressék Jézus Krisztust, és hogy az evangélium buzgó hirdetőivé váljanak.

A fiatalok a Regnum Christiben tevékenyen közreműködnek az evangelizációs és szociális programokban, hozzájárulva a plébániák pasztorális terveinek megvalósításához. Bekapcsolódnak például az evangelizációt szolgáló NET, ECyD, Pure Fashion valamint a Fiatal Missziósok  apostoli programokba, illetve ezeken keresztül részesei lehetnek a közösség szociális felelősségvállalásának.

Regnum Christi az Egyház ölén született többi szervezettel karöltve feladatának érzi, hogy elvigye Jézus Krisztus üdvözítő örömhírét az embereknek, és hogy áthasson minden emberi valóságot az evangélium szellemével. Küldetésének tekinti a püspökök támogatását Krisztus országának terjesztésében. A Regnum Christi célkitűzései és tevékenységei alapvetően lelki természetűek, a hit ügyét szolgálják és a lelkek üdvösségét keresik.

Azon meggyőződésből fakadóan, hogy az Egyház természetfölötti és evilági küldetésének eszköze, a Regnum Christi távol tartja magát minden politikai párttól és csoportosulástól akár nemzeti, akár pedig nemzetközi szinten, és nem vall magáénak semmilyen ideológiát vagy politikai rendszert.

Felnőttek,  Család

A Regnum Christi férfi és asszony csoportjai összejönnek, hogy kölcsönösen segítsenek egymásnak keresztény elkötelezettségük kibontakoztatásába az Egyház javára. A Napi elmélkedés, a Vándorevangélium, a Familia, valamint a rendezvények (pl. Családok keresztútja az Abdrássy úton), konferenciák, családi napok és triduumok… csak ízelítők azon apostoli munkákból, ahol a tagok tevékenykednek.

Mint eleven sejtek az egyházmegye szolgálatában, idejükkel, tehetségükkel és szakértelmükkel járulnak hozzá ezen apostoli programokhoz.

A Mozgalom világi tagja bárki lehet, aki már túl van a NET és ECyD időszakon, vagyis ifjú felnőttkorba lépett. Szeretettel várunk magunk közé mindenkit, aki karizmáit, képességeit Isten Országának építésébe szeretni fektetni, aki dolgozni és magát “elpazarolni” akarja Krisztus Birodalmának növekedéséért.

Úgy tekintünk Szűz Máriára, mint a Krisztusban megújult ember legtökéletesebb modelljére. Éppen ezért arra törekszünk, hogy bensőséges és szeretetteljes kapcsolatot alakítsunk ki Máriával, aki Jézus és az Egyház Anyja.

Péter földi helytartója és a vele közösségben lévő püspökök iránt megélt hűségével, a Regnum Christi az Egyház szívében gyökerezik és teljesen annak szolgálatára jött létre. Annak érdekében, hogy megmaradjunk a hiteles keresztény életben, a Regnum Christi tagjaiként ígéretet teszünk, hogy életünk része lesz a napi ima, a rendszeres lelkivezetés, a szentségek gyakori vétele, a heti, csoportban végzett bibliaolvasás és az apostoli munkában való előrehaladás rendszeres áttekintése.

Amennyiben a Regnum Christiről, vagy bármelyik világi katolikus munkáról szeretne bővebb információt kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

A Regnum Christi lelkisége a Jézus iránti személyes szereteten alapszik. A hiteles keresztény szeretet gyakorlása hitünk lényege, ezért a Regnum Christi Mozgalomé is.

Apostoli tevékenységeink igen változatosak, mindenki találhat olyat, amelyikben örömét leli, ami inspirál és magával ragad. Mi azt tapasztaljuk, hogy az igazi szívbéli öröm egyik fő oka, hogy nemes és szép feladatok végzésével használhatjuk képességeinket és ajándékozhatjuk meg Istent és felebarátainkat.

Meg vagyunk győződve a személyes tanúságtétel erejéről. Mindenkinek személyes környezetében végzett tanúságtétele lehet az a kovász, mely segít másoknak, hogy Krisztusban új emberé válhasson. Ugyanakkor a személyes példa lelkesíti a Mozgalom tagjait is, hogy beteljesítsék az evangélium hirdetésére szóló meghívásukat azáltal, hogy az apostoli élet számos területén vállalnak feladatot. Ilyen módon a Regnum Christi tagjai felajánlják személyes erejüket az egyetemes és a helyi Egyház legsürgetőbb szükségleteinek enyhítésére együttműködve az adott egyházmegye lelkipásztori tervével.

Missio Christi Alapítvány

1116. Budapest, Fehérvári út 168-178 C. fsz. 35.

+36 1 877-4801

info@missiochristi.hu

felépítés

Velasio De Paolis CS bíboros a Krisztus Légiója Kongregáció pápai megbízottja

2010. július 9-én a Szentszék sajtóirodájának közleménye arról értesített, hogy XVI. Benedek pápa megbízottjának nevezte ki Velasio De Paolis CS érseket, jelenleg bíborost, a Krisztus Légiója számára. Az apostoli vizitáció befejezését követően a Szentatya így kívánta „közelről elkísérni, támogatni és vezetni” a szerzetesrendet.

A Szentatya 2010. június 16-án kelt, a megbízott kinevezéséről szóló levelében jelezte, hogy feladata abban áll, hogy „nevezett szerzetesi intézményt nevében kormányozza a megújulási folyamat végbeviteléhez szükséges időre és, hogy elvezesse a rendet egy rendkívüli nagykáptalan megtartásához, melynek elsődleges célja a rendi alkotmány felülvizsgálatanak lezárása.”

A jelenlegi generális, Eduardo Robles Gil LC atya és a többi elöljáró a tisztségeiket a pápai megbízott fennhatósága alatt és vele közösségben töltik be.

Velasio De Paolis CS bíborosról

Velasio De Paolis bíboros 1935. szeptember 19-én született a Rómától délre fekvő Sonninoban (Latina provincia). Fiatalon belépett a Borromeo Szent Károly Misszionáriusainak Kongregációjába (Congregatio Scalabriniana, Scalabriánus kongregáció). A rend szemináriumaiban végezte tanulmányait. 1958. október 4-én tett örökfogadalmat, majd 1961. március 18-án szentelték pappá.

Egyetemi tanulmányait Rómában folytatta. A Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén doktorált egyházjogból; a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem (Angelicum) Hittudományi Karán szerzett licencia fokozatot teológiából, a Sapienza Egyetemen pedig jogi diplomát. Emellett két évig tanult erkölcsteológiát az Alfonsiana Akadémián.

1965-1970 között erkölcsteológiát és egyházjogot tanított kongregációjuk egyik filozófiai és teológiai tanulmányi házában. Ezt követően a scalabriánus atyák fenntartásában működő, római székhelyű nemzetközi kollégium rektoraként tevékenykedett (1970-1974), közben rendtartományi helynök is volt. 1974-ben tanácsadóvá és általános rendi képviselővé nevezték ki. 1971-1980 között rendkívüli professzor, 1983-tól rendes professzor a Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén. 1987-től az Pápai Urbaniana Egyetemen is tanított, 1998-tól a Kánonjogi Tanszék dékánja.

Mons. De Paolis számos könyv és újságcikk szerzője. Sok éven át a Periodica de re canonica tudományos folyóirat munkatársa. Több, kánonjogi tanulmányokkal foglalkozó egyesületnek is tagja. Mindeközben fordított időt lelkipásztori tevékenységre is, többek közt lelkigyakorlatokon prédikált.

2003. december 30-án II. János Pál pápa az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságának titkárává nevezte ki. 2004. február 24-én szentelték Telepte címzetes püspökévé.

2008. április 12-én XVI. Benedek pápa a Szentszék Gazdasági Ügyekkel Foglalkozó Prefektúrájának elnökévé nevezte ki, érseki méltóságra emelve. Emellett az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságnak tagja; a Keleti Egyházak és a Szerzetesi Kongregáció, valamint a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tanácsadója.

2010. november 20-án Őszentsége XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta egy, a Szent Péter-bazilikában tartott szertartás keretében, ugyanazon év december 29-en pedig a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció, valamint a a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagjává nevezte ki.

A 2009-2010-es apostoli vizitációról, valamint a Krisztus Légiója, a Regnum Christi és a pápai megbízott eddigi közös lépéseiről publikált cikkek gyűjteményét itt olvashatja el.

 

Eduardo Robles Gil LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum ChristiMozgalom jelenlegi generálisa

 

2014 január 20-án a Krisztus Légiója Kongregáció rendkívüli általános káptalanján Eduardo Robles Gil atyát választották meg a Légió generálisának, azaz a Rend első számú vezetőjének.

Eduardo atya 1952-ben született Mexikóban. 1975-ben határozta el, hogy belép a Regnum Christi Mozgalom megszentelt élető férfiak közösségébe. 1977-ben követve elhívását a papságra, belépett a Krisztus Légiója noviciátusába. 1983-ban szentelték pappá szülővárosában, Mexikóvárosban. Az ezt követő években a Rend spanyol, brazil és mexikói közösségeinek intézményeiben szolgált, többek között iskolavezetőként, tartományfőnökként és a Regnum Christi Mozgalom csoportjainak vezetőjeként. 2011 januárjában Velasio de Paolis érsek, a Krisztus Légiója Kongregáció mellé kirendelt pápai delegátus, meghívta őt abba a bizottságba, amely a rendalapító tévutas magatartása miatt sérült személyekkel való párbeszédre jött létre. 2013 augusztusában Sylvester Heereman LC atya kinevezte őt a Mexikói Rendtartomány tartományfőnökének, Velasio de Paolis érsek jóváhagyásával.

„Ezt a küldetést Istenbe, az egyházba és a testvéreimbe vetett bizalommal vállaltam el. Egymagamban nem tudtam volna elfogadni a megválasztásomat. Az általános káptalan egyszerre befejezés és kezdet. Ezt a káptalanon résztvevő atyák is így látják. Ahhoz, hogy az új kezdet jól sikerülhessen, elengedhetetlen a múlt kihívásainak helyretétele. Az általános káptalan éppen ezért kíván egy közleményt közzétenni a Krisztus Légiósai és a Regnum Christi, valamint mindazok számára, akik figyelemmel követték a rend korai történetét.

Ha eldobhatnánk magunktól az alapító összes gaztettét, a fájdalmas emlékeket, az összes lelki sérülést, amit olyan sokan elszenvedtek, akkor ezt azonnal megtennénk. De a múltat már nem tudjuk eltörölni, ezért inkább tanulnunk kell a leckékből, a tényeket mélységes sajnálattal fogadni és Isten irgalmasságára bízni, hogy a jövő felé fordulhassunk” – nyilatkozta Eduardo atya röviddel a megválasztása után.

 

Valentin Gögele LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnöke

 

A Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom generálisa 2018. március 19-én nevezte ki Valentin Gögele LC atyát a Kongregáció és a Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnökévé. A kinevezést megelőzte a tartományi tagsággal folytatott egyeztetés és az általános tanács jóváhagyása. Valentin atya ezt a feladatkört Andreas Schöggl LC atyától vette át, aki 2012. április 12. óta vezette a tartományt. A váltásra a rendi szabályzat alapján előirányzott hat év elteltével kerül sor. A hivatal átadása 2018. augusztus 1-én történt meg.

Valentin Gögele LC atya 1979. december 20-án született a dél-tiroli Meranban (Olaszország). A szülővárosában a tudományos líceumban letett érettségi vizsgája után a bécsi Földművelési Egyetemen (Universität für Bodenkultur) kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 2000. május 5-én lépett be Krisztus Légiósainak gozzano-i (Olaszország) novíciátusába. Első fogadalmának 2001. szeptemberi letétele után a spanyolországi Salamacában egy évet a bölcsészettudományi képzésnek szentelt, majd ezt követően a római Regina Apostolorum Pápai Főiskolán tanult filozófát. 2004 és 2007 között Bad Münstereifelben (Németország) a novíciusmester asszisztenseként dolgozott. Ezután római teológiai tanulmányok és franciaországi pasztorációs feladatok következtek. Testvérével, Thomas-szal és még 59 Krisztus légiósával együtt 2010. december 24-én szentelték pappá. 2011. szeptembere óta a Bad Münstereifelben működő Apostoli Iskola rektora, 2017 nyarától pedig az Észak-Rajna-Vesztfália Regnum Christi közösségeinek regionális koordinátora volt.

Andreas Schöggl atya üdvözlő szavai Valentin atya kinevezése alkalmából:

„Örülök ennek a választásnak, és eddigi feladataimat augusztus 1-ig biztonsággal átadom az ő kezeibe. Az elmúlt hat évben szorosan együttműködtem Valentin atyával. Ez idő alatt volt alkalmam meggyőződni  erős hitéről, a rábízott emberekről való gondoskodásáról, valamint arról is, hogy másokat lelkesíteni és vezetni képes. Emellett tudom, hogy amint én is, ő is számíthat a Regnum Christi tagok és barátok jóindulatára, imáira és aktivitására, és hogy hozzáértő és tapasztalt testvérek és munkatársak támogatóan veszik majd körül…”

 

Szabó-Molnár Bálint LC atya a a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom magyarországi közösségének vezetője.