Jöjjön el a Te Országod!

KÖZLEMÉNY
a Krisztus Légiója és a Regnum Christi Mozgalom
jelenlegi helyzetéről

2010. március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe

Bevezető

A tartományfőnököknek a Generális atyával és annak tanácsadó testületével folytatott éves találkozója alkalmából fordulunk légiós testvéreinkhez, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű és világi tagjaihoz, családtagjainkhoz és mindazon barátainkhoz, akik velünk együtt élik át történelmünk ezen időszakát, valamint mindazokhoz, akik alapítónk, Marcial Maciel Degollado, LC atya elítélendő cselekedeteiben érintettek, azok nekik fájdalmat vagy megbotránkozást okoztak.

Hosszú időbe telt és telik életének ezen történéseit feldolgoznunk. Sokak, elsősorban az áldozatok számára ez az idő talán túl hosszú és fájdalmas volt.

Bizonyos helyzetekben nem voltunk képesek vagy nem tudtuk hogyan megszólítani és elébe menni mindenkinek, ahogyan az szükséges lett volna, és ahogyan valójában szerettük volna. Ezért tartjuk szükségesnek ezen közlemény közzétételét.

1. Alapítónk, Marcial Maciel, LC atya (1920-2008) életének egyes történéseivel kapcsolatban

Úgy gondoltuk és azt reméltük, hogy az alapítónk ellen felhozott vádak hamisak és alaptalanok, hiszen nem egyeztek meg azzal, amit mi tapasztaltunk személyével és működésével kapcsolatban. 2006. május 19-én azonban a Szentszék sajtóirodája megjelentetett egy közleményt, ami annak a kánonjogi vizsgálatnak volt a végkövetkeztetése, amelyet a Hittani Kongregáció kezdeményezett 2004-ben. Erre az időpontra a Hittani Kongregáció elég erkölcsi bizonyosságot szerzett ahhoz, hogy súlyos kánonjogi szankciókkal sújtsa Maciel atyát az őt ért vádaknak megfelelően, amelyek között kisszeminaristák szexuális molesztálása is szerepelt. Így tehát mély megdöbbenéssel azt kell mondanunk, hogy ezek az esetek megtörténtek.

Valóban, „Hittani Kongregáció, (…) úgy döntött, hogy – tekintettel Maciel atya előrehaladott korára valamint gyenge egészségi állapotára – lemond a kánonjogi eljárás lefolytatásáról, és arra szólítja az atyát, hogy életét visszavonultan, imádságba és vezeklésbe merülten töltse, lemondva minden közszereplésről. A Szentatya jóváhagyta ezeket a döntéseket. (A Szentszéki Sajtóiroda közleménye, 2006. május 19.).

Ezekután tudomásunkra jutott, hogy egy nővel folytatott hosszabb és állandó kapcsolatából Maciel atyának lett egy lánya, és értesültünk egyéb súlyosan helytelen viselkedéséről is. Később felbukkant két másik személy – akik testvérek -, és azt állítják, hogy az alapító, egy másik nővel fennállt kapcsolatából származó gyermekei.

Elítéljük Maciel atya életének ezen és mindazon cselekedeteit, melyek ellentétesek egy keresztény, szerzetes és pap kötelességeivel. Állítjuk, hogy ezek a tettek távol állnak mindattól, amit a Krisztus Légiójában és a Regnum Christi Mozgalomban megélni igyekszünk.

2. A Krisztus Légiója és a Regnum Christi Mozgalom hozzáállása ezekhez a tényekhez

Még egyszer kifejezzük sajnálatunkat és fájdalmunkat minden egyes személy felé, aki valamilyen módon károsultak alapítónk cselekedetei következtében.

Osztozunk abban a szenvedésben, amelyet ez a botrány okozott az Egyháznak. Mélyen bánt és elszomorít bennünket.

Szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akik a múltban Maciel atyát megvádolták és akik szavának nem adtunk hitelt, vagy akiket nem hallgattunk meg, mert akkoriban el sem tudtunk képzelni ilyen viselkedést. Amennyiben az derülne ki, hogy valakik részéről fennállt vétkes együttműködés, abban az esetben ezekkel a személyekkel szemben a keresztény igazságosság és szeretet elvei szerint fogunk eljárni, felelősségre vonva őket tetteikért.

Ugyanígy bocsánatot kérünk családtagjainktól, barátainktól, jótevőinktől és mindazoktól a jóakaratú emberektől is, akik úgy érzik, hogy megcsorbult a bizalmuk.

Másrészt Krisztus misztikus testének tagjaiként szükségét érezzük annak, hogy keresztény lelkülettel engeszteljünk Maciel atya tetteiért és az ezekkel okozott botrányért. Ezért szerzetesi családunk tagjait arra hívjuk, hogy még odaadóbban imádkozzanak és ajánlják fel áldozataikat.

Keresztényi és papi kötelességünk az is, hogy továbbra is megszólítsuk azokat, akiknek ez az ügy valamilyen módon szenvedést okozott. A legnagyobb törődéssel akarunk feléjük fordulni, és továbbra is felajánljuk nekik a szükséges lelkipásztori segítséget. Törekszünk arra is, hogy hozzájáruljunk a szükséges keresztény kiengesztelődéshez. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki képes megadni a végleges gyógyulást, és „újjáalkotni mindent” (vö. Jel 21, 5)

Isten titokzatos terveinek része, hogy Ő Maciel atyát választotta eszközül a Krisztus Légiója és a Regnum Christi Mozgalom megalapítására, és hálát adunk Istennek mindazért a jóért, amit véghezvitt. Ugyanakkor fájdalommal vesszük tudomásul, hogy vétkeinek súlyosságára való tekintettel Maciel atya személye nem lehet számunkra a keresztény vagy papi élet példaképe.
Krisztus példájából merítve, aki elítéli a bűnt, de meg akarja menteni a bűnöst, valamint meggyőződve a megbocsátás jelentőségéről és szépségéről, alapítónkat Isten irgalmas szeretetére bízzuk.

3. Az apostoli vizitáció

Szeretnénk kifejezni mélységes hálánkat a Szentatyának, XVI. Benedek pápának nemcsak azért, mert újfent biztosított „szolidaritásáról és imáiról ezekben a kényes pillanatokban” (vö. Tarcisio Bertone, SDB bíboros levele Álvaro Corcuera atyához, 2009. március 10.), hanem mert felajánlotta nekünk segítségül az apostoli vizitációt a „jelenlegi nehézségek leküzdésére” (vö. uott). Íly módon reméljük megtenni a szükséges lépéseket a Krisztus Légiója és Regnum Christi Mozgalom alapjainak és mindennapi életének megszilárdításához, valamint tagjai képzésének elsősegítéséhez.

Köszönetet mondunk az öt vizitátornak, Ricardo Blázquez, Charles J. Chaput, OFM Cap., Ricardo Ezzatti, SDB, Giuseppe Versaldi és Ricardo Watty, MSSp püspök atyáknak mindazért a munkáért, amelyet oly nagy odaadással és atyai gondoskodással végeztek.

Gyermeki engedelmességgel fogadjuk a Szentatya útmutatásait és ajánlásait, melyeket a vizitáció eredményeként közöl velünk majd. Elkötelezzük magunkat azok gyakorlati megvalósítására.

4. Arccal a jövő felé

A 2005. januárjában tartott általános káptalan óta, amikor is Álvaro Corcuera, LC atyát választották generálissá, azon igyekeztünk, hogy a Krisztus Légióját és a Regnum Christit úgy vezessük, hogy hűségesek maradjunk mindahhoz, amit az Istentől kaptunk és amit az Egyház jóváhagyott. Alázatos hálával elismerjük azokat az áldásokat és gyümölcsöket, amelyekben az Úr mostanáig részesített bennünket. Vállaljuk azt a feladatot, hogy elmélyedjünk történelmünk, karizmánk és lelkiségünk megértésében.

Reménységgel tekintünk a jövőbe, biztosak vagyunk abban, hogy életünk egyedül Istenre támaszkodik. Teljes mértékben megbízunk benne és szeretetének mindenhatóságában, hiszen tudjuk, hogy, Szent Pál szavaival, „az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Rm 8,28). Tudjuk, hogy ezen az úton számíthatunk a Szentlélek segítségére és az Egyház anyai útmutatására.

Célunk az, hogy egyénenként és intézményként is szeressük Krisztust, megéljük az Ő evangéliumát és az egész világon elterjesszük Országát, ami szeretet és béke. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek eléréséhez szükségünk van az állandó, személyes és közösségi megújulásra a megszentelt élet hagyományaihoz hűen, hogy így jobban tudjuk szolgálni az Egyházat és a társadalmat. Az elmúlt időszak segített bennünket abban, hogy jobban elgondolkodjunk arról, kik vagyunk, mi a küldetésünk. Ugyanakkor lökést adott ahhoz is, hogy alázattal és egyszerűséggel felülvizsgáljuk szervezeti életünk különböző szempontjait.

Készen állunk, többek között:
– Keresni továbbra is a kiengesztelődést és találkozást azokkal, akiket szenvedés ért,
– az igazsághoz hűen feltárni történelmünket,
– továbbra is biztonságossá tenni intézményeinket és programjaikat, elsősorban a kiskorúak számára,
– növekedni az Egyház és az emberek önzetlen szolgálatának lelkületében,
– jobb közreműködésre a lelkipásztorokkal és az Egyház más intézményeivel,
– javítani a kommunikációnkon,
– továbbra is odafigyelni arra, hogy minden szinten alkalmazzák a megfelelő ellenőrzési és adminisztratív eljárásokat, valamint a kellő elszámoltatási rendszert,
– megkettőzni az erőfeszítéseinket azért, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuttassuk Jézus Krisztus evangéliumát,
– és mindenekelőtt, megújult erőfeszítéssel törekedni az életszentségre az Egyház vezetése alatt.

Befejezés

Ezen közlemény végén szeretnénk köszönetet mondani a légiósok, a megszentelt életű nők és férfiak és a Regnum Christi-tagok ezreinek, akik nagylelkűen átadták és átadják az életüket Istennek az Egyház és az emberek szolgálatára, valamint azoknak, akik az apostoli munkákban és a központokban működnek velünk együtt. Nekik és munkájuknak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztust ma többen ismerik és szeretik a világban. Szintén hálával tartozunk mindazoknak, akik mindig tartották és tartják bennünk a lelket hitükkel, imáikkal és Krisztussal megélt szenvedésükkel.

Ma, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, az Angyali Üdvözlet napján írjuk alá ezt a közleményt. A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy képesek legyünk elmélyedni az emberré lett Isten szeretetének misztériumában, hogy meg tudjuk élni és tovább tudjuk adni megújult buzgalommal.

P. Álvaro Corcuera LC generális
P. Luis Garza LC generális vikárius
P. Francisco Mateos LC, a generális tanácsadó testületének tagja
P. Michael Ryan LC, a generális tanácsadó testületének tagja
P. Joseph Burtka LC, a generális tanácsadó testületének tagja
P. Evaristo Sada LC, általános titkár
P. José Cárdenas LC, Chile és Argentína tartományfőnöke
P. José Manuel Otaolaurruchi LC, Venezuela és Kolumbia tartományfőnöke
P. Manuel Aromir LC, Brazília tartományfőnöke
P. Rodolfo Mayagoitia LC, Mexikó és Közép-Amerika tartományfőnöke
P. Leonardo Núñez LC, Monterrey tartományfőnöke
P. Scott Reilly LC, Atlanta tartományfőnöke
P. Julio Martí LC, New York tartományfőnöke
P. Jesús María Delgado LC, Spanyolország tartományfőnöke
P. Jacobo Muñoz LC, Franciaország és Írország tartományfőnöke
P. Sylvester Heereman LC, Németország és Közép-Európa tartományfőnöke

A dokumentum a spanyol eredeti fordítása