Képzés

Bár sürgető feladat az Evangélium terjesztése minden népnek, a papságra való felkészítés mégis időigényes, és nem szabad elsietni, rögtönözni. A küldetés. amelyet Jézus Krisztus ránk bízott, komoly felkészülést igényel. A légiós több szakaszos képzésen megy át egyetlen cél felé, hogy Krisztus szívének papja legyen.

Amikor egy ifjú úgy gondolja, hogy Isten a légiós életre hívja, a Légió lehetőséget ad neki jelölt programon való részvételre. Ez a három hónapos időszak a bevezetés, a hivatás tisztázás és az új életmódra való áttérés ideje. A hivatástisztázás a noviciátusban kerül sorra, és így az ifjú megtapasztalhatja a Légió életét .A jelöltekkel az egyik tapasztalt pap foglalkozik, aki segít felismerni, hogy mi velük Isten szándéka.

Ha az időszak végén a jelölt úgy látja, hogy hivatása a Légióhoz szólítja, akkor kérheti felvételét a noviciátusba.

MarciLC

Noviciátus

A jelöltprogram befejezése és a lelkigyakorlat után kezdődik a noviciátus, amely a légiós egyenruha felvételével indul. A kétéves noviciátus intenzív lelki képzés és bevezetés az apostoli munkába.
A légiós lelkiség értelmében a noviciátus az Egyetem, ahol a novícius Krisztust, az Ő Evangéliumát és édesanyját, a Szűzanyát, az Egyházat és a lelkeket tanulmányozza, Itt tanulja meg Jézus Krisztust szeretni, aki mindenünk, aki előbb szeretett minket, és akihez mindig, teljes hűséggel tartozunk.

A noviciátus tanít arra, hogy szeressük a Szentírást, hogy tanulmányozzuk és elmélkedjünk róla, hogy mindenben kövessük útmutatását és tanítását. A Szentírás megtanít arra, hogy szeressük Jézus Krisztus Atyját, aki a mi Atyánk, aki nekünk adta Fiát, hogy Testvérünk legyen, hogy utat mutasson és irányítson az életszentség felé.
Megtanuljuk szeretni a Szentlelket, lelkünk drága vendégét, a szegények barátját, a szenvedők vigasztalóját, erőnk és lelkesedésünk táplálóját utunk során. Ő alakítja életszentségünket, Ő figyeli növekedésünket és vezet Istennek való teljes önátadásunk felé.
Végül, az Egyház megtanít arra, hogy szeressük Szűz Máriát, Jézus Anyját és a mi anyánkat. Megtanít arra, hogy szeressük az Egyházat, Krisztus szeretett jegyesét, és hogy szeressük a lelkeket, szeretetének és a Megváltás misztériumának befogadóit.
A noviciátus akaraterőre és fizikai munkakészségre is neveli a fiatalokat. A munkás és a munkás élet jobb megismerése érdekében a novíciusok évente egy hónapot fizikai munkával töltenek el. Mezei munkát, építő munkát, vízszerelést, ácsmunkát, villanyszerelést végeznek. Saját iskolájuk és házaik karbantartását, helyreállítását vagy bővítését végzik.
Rendszerint a noviciátus végén teszik le a novíciusok első fogadalmukat.

Humán (bölcseleti) tanulmányok

A légiósok két évet töltenek a klasszikus bölcselet tanulmányozásával. Főleg a legmagasabb rendű emberi értékeket felmutató görög és latin szerzőkkel foglalkoznak. Ennek során széles körű ismereteket szereznek és a legjobb emberi értékeket sajátítják el. A bölcselet tanulmányozása hozzá járul a kiegyensúlyozott és érett személyiség kialakításához, megtanít logikusan gondolkozni, felismerni a helyes értékrendet, gazdagítja a képzeletet, neveli az érzékenységet, értelmet és érzelmet. Bölcs mérsékletre nevel, a természet és a műalkotások szépségén való elmélkedés révén megtanít az adottságok és szenvedélyek helyes mértékben való tartására. Közben sor kerül a hallgatók írásos és szóbeli kommunikációs és problémamegoldó készségeinek fejlesztésére is.
A humanista bölcseletben való jártasság a keresztény világszemlélettel együtt hatékony módon képesít a megváltás üzenetének hirdetésére.
Mindezek során a légiós szeminaristák megfelelő kulturális felkészítést kapnak apostoli munkájukhoz. Megismerik azokat a fontos kérdéseket, műszaki és tudományos problémákat, amelyekkel az Egyház és papjai korunkban szembesülnek.
A légiósok világi és egyházi zenei képzést is kapnak, modern nyelveket tanulnak, először is a spanyol nyelvet.

Filozófiai tanulmányok

A filozófiai tanulmányok során első helyen szerepel a filozófiai rendszertan, és így a jövendő papok megalapozott és átfogó ismeretet kapnak az emberről, a világról, Istenről

A szeminaristák mélyen ismerik meg az örökérvényű filozófiai hagyományokat, főképpen Aquinói Szent Tamás tanait. Feltárják egyúttal a újabb technológiai tudományos eredményeket, széles körű ismeretet szereznek a modern gondolkodás eredményeiről, és így felkészülnek a mai kor embereivel való párbeszédre.
A filozófia módszeres tanulmányozása szilárd gondolkodási struktúra kialakításához vezet, és segít a logikai alaptörvények és a lét alapelveinek megértésében.
A filozófia tanulmányozása elmélyíti a hallgatók a szeretetét az igazság iránt, és megtanít az emberi tudás határainak felismerésére. Megvilágítja az összefüggést a mai ember mindennapi problémái és a filozófiai létkérdések között

apostoli_gyakorlat

Apostoli gyakorlat

A filozófiai tanulmányok második éve után a képzés megszakad. A jelöltek két évet apostoli munkában töltenek. Gazdagodik ez által a kapcsolatuk azok mindennapi életével, akiket hivatásuk szerint szolgálni fognak.
Ez idő alatt, a lelkipásztori munka során erősödik a légiósok kitartása, szorgalma, gondossága, céltudatossága. Megtanulják, hogy „a légiós keveset beszéljen, és sokat cselekedjen.”, hogy a vigasztalást, tanácsot váró testvérei megkapják a szükséges segítséget. Megtanulják, hogy ne várjanak hiú módon tetteikért evilági dicséretet és viszonzást.
Megtanulják azt is, hogy „a légiós többet tegyen rövidebb idő alatt”, mert nincs elvesztegetni való idő, ha az emberiség sürgető lelki és anyagi szükségleteire kell válaszolnunk. A légiós Krisztus Országának előmozdítására szánja életét, törekszik arra, hogy az igazság lelkét és az evangéliumi szeretetet hozza el mindazoknak, akikkel találkozik.

Teológiai tanulmányok

A teológiát a hit fényében, az Egyház tanítóhivatalának útmutatása szerint tanítják. A hívők így az isteni kinyilatkoztatáson alapuló katolikus tanítást sajátítják el. A teológia tanulmányozása révén mélyebben ismerik meg a hallgatók az Egyház tanítását, és ez táplálja lelki életüket. A légiósok megtanulják, hogy hogyan hirdessék az Egyház tanítását és hogyan védhetik meg ezeket a tanokat papi szolgálatuk során.

A Szentírás tanulmányozása a teológia lényege. A légiósok megtanulják, hogy hogyan találhatnak megoldást az emberi problémákra a kinyilatkoztatás fényében, és hogyan alkalmazhatják az örök igazságokat az emberi élet változásai során. Megtanulják azt is, hogy hogyan közöljék mindezeket másokkal.
Lényeges mindebben az Egyház tanítóhivatalának szerepe, mert Krisztus rá bízta a kinyilatkoztatott igazságok érvényesítését és hiteles értelmezését a hívők javára.
A teológiai tanulmányok záró szakasza a tudomány fejlődése során jelentkező problémák elemzése.

A képzés befejezését követően a légiós pappá szentelése révén egyesül Krisztussal. Ezzel megkezdődik a pap egész életen át tartó lelkes és fáradhatatlan törekvése a lelkek megmentésére és Krisztus országának előre vitelére.
A felszentelés által a pap Krisztussal eggyé válik, különösképpen az Eucharisztia során. A szentmisén a légiós pap átéli a megváltás misztériumát és az Isten és emberi közötti egyetlen Közvetítő szolgálatát.

ordenacroma07i